Inleiding

In deze begroting staat vermeld wat de provincie Noord-Holland in 2018 wil gaan doen en wat dat zal gaan kosten. Met de voorgestelde activiteiten vervolgt de provincie de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Ruimte voor groei. Dit akkoord werd in mei 2015 gepresenteerd. Het jaar 2018 is het laatste volledige jaar in de bestuursperiode van de huidige coalitie. Op 20 maart 2019 zullen er Statenverkiezingen plaatsvinden.
De provinciale begroting kent een vast format. De activiteiten per beleidsprogramma worden overzichtelijk weergegeven aan de hand van een doelenboom. Daarmee is gemakkelijk te zien welke doelen de provincie Noord-Holland wil bereiken en welke activiteiten in dat kader worden ondernomen. De bijbehorende budgettaire overzichten geven aan welke geldmiddelen daarvoor zijn begroot en hoe het er met de actuele kostenontwikkeling voor staat.
De beleidsdoelen zijn vastgelegd in het coalitieakkoord en zullen ook in 2018 het richtsnoer blijven voor het provinciaal handelen. Vanzelfsprekend blijft er ruimte voor tussentijdse aanpassing van instrumentkeuze en financiële planning. Dat is ook logisch, omdat het provinciebestuur moet kunnen inspelen op externe ontwikkelingen die voor Noord-Holland relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan economische conjunctuur, kabinetsbeleid en Europese regelgeving.
Vanzelfsprekend is kabinetsbeleid per definitie van belang voor provincies. Op het moment dat deze tekst geschreven wordt, is de formatie van het nieuwe kabinet nog volop gaande. Hoewel de uitkomsten daarvan ongewis zijn, valt aan te nemen dat een nieuw kabinet zal willen inzetten op duurzaamheid en energietransitie. Uitgaande van die verwachting hebben de gezamenlijke provincies, in afstemming met gemeenten en waterschappen, begin maart 2017 een aanbod gedaan aan het nieuwe kabinet in de vorm van een duurzame investeringsagenda. De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om een ‘Nationaal programma Energietransitie’ op te stellen.
Het is minder waarschijnlijk dat een nieuw kabinet structuurwijzigingen zal willen doorvoeren in het openbaar bestuur. Daarvoor bestaat weinig bestuurlijk draagvlak, zoals de ervaring van het tweede kabinet-Rutte met het vastgelopen fusievoorstel rondom de Noordvleugelprovincie heeft laten zien.
Goed nieuws is in elk geval dat de economische situatie de afgelopen twee jaar sterk is verbeterd. Daarvan profiteren de inwoners van Noord-Holland, maar het is ook gunstig voor het provinciaal bestuur. Voor ingrijpende bezuinigingen lijkt weinig aanleiding. In elk geval zal de provincie Noord-Holland er zelf voor zorgen dat de eigen begroting op orde is en blijft.