Samenvatting

Voor u ligt de begroting en meerjarenraming 2018-2021. In deze samenvatting zijn de belangrijkste aspecten van deze begroting opgenomen.
Kaderbrief 2018
In deze begroting zijn uw besluiten verwerkt met betrekking tot de kaderbrief 2018.
Wijzigingen als gevolg van nieuwe verslagleggingsvoorschriften
Op 5 maart 2016 is de herziene versie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gepubliceerd. De begroting is conform het herziene BBV opgezet. In deze begroting zijn voor het eerst de verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn opgesteld in IPO-verband.
Webversie van de begroting
In lijn met de intentie van PS om digitaler te werken, is ook van deze begroting weer een webversie ontwikkeld waarin alle informatie, die ook in de boekversie/PDF is te vinden, op een voor diverse digitale media toegankelijke wijze wordt ontsloten. Deze versie is te vinden op http://financien.noord-holland.nl