Begroting in één oogopslag

Saldo van baten en lasten per programma

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Min is voordelig

1. Openbaar bestuur

23.766

22.437

21.352

21.132

2. Bereikbaarheid

185.587

179.496

183.111

183.291

3. Water

4.662

4.460

4.343

4.329

4. Milieu

21.667

20.745

19.174

16.345

5. Ruimte

39.030

30.096

16.715

10.131

6. Groen

71.757

91.440

64.530

62.276

7. Cultuur en Welzijn

17.758

12.978

12.686

12.427

8. Financiën

-329.903

-332.748

-332.908

-330.228

Totaal saldo van baten en lasten

34.325

28.903

-10.998

-20.297

Het saldo van de baten en lasten van begroting 2018 is het saldo van de begroting voordat de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves worden gedaan. In 2018 bedraagt dit saldo € 34,325 miljoen nadelig. De reden hiervan is dat de provincie investeert. Er wordt per saldo meer aan de reserves onttrokken dan aan stortingen in reserves plaatsvindt, om daarmee door uw Staten gestelde doelen te realiseren. In de jaren 2020 en 2021 is het saldo van baten en lasten voordelig. Dit komt omdat wij zoals afgesproken met uw Staten veel projecten, die gedekt worden uit reserves, pas ramen op het moment dat deze uitvoeringsgereed zijn. Op dat moment wordt zowel de last als de bijbehorende onttrekking aan de reserve geraamd.

Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Min is voordelig

Onttrekkingen

-176.424

-188.663

-121.120

-111.423

Stortingen

142.148

159.333

121.125

109.685

Totaal mutaties reserves

-34.277

-29.330

5

-1.738

Begrotingsresultaat (saldo van baten en lasten + mutaties reserves)

48

-428

-10.992

-22.036

Het totale begrotingsresultaat van de provincie, nadat de mutaties in de reserves hebben plaatsgevonden, is in 2018 afgerond nul, namelijk € 48.000 nadelig. In de jaren daarna ontstaat een voordelig saldo.