Doelenboom

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Beleidsdoelen

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.
Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren. De provincie kent een grote verscheidenheid aan natuur, landschap en recreatiegebieden op korte afstand van de steden. Veel natuur in Noord-Holland maakt deel uit van het Europese stelsel van Natura 2000 gebieden, zoals de duinen, de Vechtplassen, veenweidegebieden en de grote wateren. De biodiversiteit staat sterk onder druk omdat de natuurgebieden te klein of te versnipperd zijn geworden, of te lijden hebben van vermesting (stikstof) of verdroging. Het realiseren en beheren van een robuust en hoogwaardig Natuurnetwerk Nederland (NNN) vormt de ruggengraat van het provinciale groenbeleid.
Buiten het Natuurnetwerk bestaat het grootste deel van de provincie uit gebieden met andere hoofdfuncties zoals landbouw, water, infrastructuur en stedelijk gebied. Ook hier staat de biodiversiteit onder grote druk. Wij willen daarom bevorderen dat er meer natuurcombinaties tot stand komen, zoals tussen natuur en water, natuur en stedelijk gebied en natuur en economische functies. Zowel de natuur als de andere functies kunnen daar (economisch) baat bij hebben. Denk aan dijkversterking met natuurlijke vooroevers, natuurvriendelijke bermen en oevers van wegen en vaarwegen, (tijdelijke) natuur op bedrijventerreinen en duurzame landbouw met een gezonde bodembiodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding.
Het groen levert naast biodiversiteit ook een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven. Wij willen voor de realisatie van ons beleid de betrokkenheid van bewoners-vrijwilligers, (agrarische) bedrijven, gemeenten en waterschappen vergroten. Hiermee werken wij aan een verbreding van de maatschappelijke betekenis van het groen, zowel binnen als buiten de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland.