Wat gaan we daarvoor doen?

Het eerste beleidsdoel van de doelenboom Groen (6.1) vormt de bescherming en de ontwikkeling van een samenhangende groenstructuur zoals opgenomen in de Agenda Groen en de Provinciale Structuurvisie. De kern van de groenstructuur wordt gevormd door het Natuurnetwerk, dat momenteel circa 50.000 hectare verworven en ingericht groen omvat (excl. grote wateren). In 2027 dient het Natuurnetwerk door verwerving en inrichting afgerond te zijn. Het omvat dan ca. 56.000 hectare, met inbegrip van de Natura 2000 gebieden en grotere recreatiegebieden.
Het beleidsdoel een samenhangende groenstructuur realiseren wij via vier operationele doelen.
6.1.1 Beschermd groen
6.1.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) gerealiseerd in 2027
6.1.3 Natura 2000 gerealiseerd
6.1.4 Recreatieve routes gerealiseerd
Wij hebben deze beleidsdoelen zoveel mogelijk voorzien van prestatie-indicatoren voor de jaren 2016-2019.

Tabel Prestatie-indicatoren

Taak

Output

Nulmeting

B2018

B2019

B2020

B2021

6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming

Vastgestelde beheerplannen Natura 2000
(in totaal 19)

17
(in 2017)

2

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk

Oppervlakte natuurnetwerk beschikbaar bij eindbeheerder als natuurgrond gerealiseerd

(2017 was 4.300)

250

250

250

250

6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk

Inrichting NNN gerealiseerd

(2017 was 5.900)

250

250

250

250

6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000 gebieden treffen

Natura 2000 maatregelen getroffen

Opgave beheerperiode 4.020 ha
(in 2016)

20%

20%

20%

20%

6.1.4 Aanleg recreatieve routes

Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd

Restant-opgave:
3.050 km
(in 2017)

330

330

330

330

Toelichting op de output

Ad 6.1.1 Nieuw groen realiseren is belangrijk, maar het beschermen van het bestaand groen is minstens zo belangrijk. Een belangrijk instrument voor de planologische bescherming van de provinciale groenstructuur (Natuurnetwerk, natuurverbindingen, bufferzones, landelijk gebied) is de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Programma 5 Ruimte). Een belangrijk instrument in de Wet Natuurbescherming, die per 1 januari 2017 in werking is getreden, zijn de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden in Noord-Holland. Eind 2017 zijn zeventien van de negentien plannen voor onze negentien Noord-Hollandse Natura2000-gebieden definitief vastgesteld. In 2018 worden de laatste twee plannen vastgesteld.
Ad 6.1.2 a Voor de verwerving en functiewijziging van het Natuurnetwerk is de jaarlijkse taakstelling 250 hectare. De geplande hectares liggen in lijn met de doelstelling van 250 hectare per jaar in de Agenda Groen en ons coalitieakkoord. In 2015 hebben wij deze doelstelling ruimschoots gehaald. Over de prestatie in 2016 zullen wij rapporteren bij de jaarstukken over 2016. In het definitieve Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 wordt bezien wat de precieze restantopgave is voor de inrichting van het natuurnetwerk en op welke wijze deze kan worden gerealiseerd.
Ad 6.1.2.b De restantopgave per 01-01-2016 is 41 hectare hoger dan de restantopgave per 01-01-2015. Hoewel wij vorig jaar 321 hectare nieuwe NNN hebben gerealiseerd, hebben wij ook alle kaarten gecontroleerd. Hieruit is gebleken dat er percelen ten onrechte als ‘gerealiseerd’ waren ingeboekt. Het gaat bijvoorbeeld om percelen die wel in eigendom zijn bij terrein beherende organisaties, maar nog landbouwkundig worden gebruikt door pachters. Dit is in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 gecorrigeerd.
Ad 6.1.3 Voor Natura 2000 gebieden worden, zoals vastgelegd in de beheerplannen, maatregelen getroffen ten behoeve van de staat van instandhouding van soorten en habitats. In de eerste beheerplanperiode van zes jaar gaat het om maatregelen op totaal 4.020 hectare, gemiddeld 814 hectare (twintig procent) per jaar. Hierover worden uitvoeringsafspraken gemaakt met de terreinbeheerders en de waterschappen. De meeste maatregelen worden genomen in het kader van de PAS, zoals baggeren, het verwijderen van de bovengrond, maaien en het stimuleren van verstuiven in de duinen. Omdat eerst een toets op staatssteun moest plaatsvinden , konden opdrachten beschikkingen aan de terreinbeherende organisaties pas eind 2016 en begin 2017 worden (af)gegeven. Daardoor waren ten tijde van het opstellen van deze begroting nog geen actuele cijfers t.a.v. de restantopgave 2017 beschikbaar. Terreinbeherende organisaties zijn echter wel begonnen met werkzaamheden. Bij Jaarstukken 2017 en Zomernota 2018 zullen wij de cijfers actualiseren.

Ad 6.1.4. In 2016 heeft Recreatie Noord-Holland NV een quick scan 'Wandelnetwerken in Noord-Holland en de MRA' uitgevoerd voor de restantopgave van wandelnetwerken in Noord-Holland. Daaruit blijkt dat er nog ca. 3.050 km aan wandelnetwerk ontwikkeld zou kunnen worden. Het gaat hier naast fysieke maatregelen vooral bewegwijzering. Wij denken per jaar 330 km. te kunnen realiseren, maar zijn daarbij wel afhankelijk van besluitvorming in de raden van de gemeenten.

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming lasten (Bedragen * €1.000)

6.1 Een samenhangende groenstructuur

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten uit algemene middelen

12.390

9.782

9.054

9.528

9.531

9.517

a. NB wet en Flora- en Fauna wet (handhaving, vergunningverlening)

48

0

0

0

0

0

b. Realisatie NNN

703

703

703

703

703

703

c. Onderzoek en advies groen

579

372

372

372

372

372

d. Beheerplannen N2000

182

101

101

101

101

101

k. Omgevingsdiensten Groen

1.454

3.229

3.571

3.913

3.913

3.913

l. Subsidies Regionale samenwerking

562

1.193

0

0

0

0

Apparaatskosten

9.508

4.184

4.307

4.439

4.442

4.428

Afrekeningsverschillen jaarrekening 2016

-646

0

0

0

0

0

Lasten gedekt uit reserves en balansposten (BDU en vooruitontvangen bijdrage)

21.954

45.592

33.287

58.432

25.642

22.267

e. Reserve Groen

15.368

33.220

25.714

42.646

13.722

16.650

f. Reserve Groene Uitweg

3.002

8.222

3.015

7.033

10.525

5.099

g. BDU Groene Uitweg

0

0

0

0

0

0

h. Groenfonds ILG Rijk

1.597

2.775

1.050

6.360

1.000

0

i. Reserve TWIN-H (compartiment groen)

1.912

1.252

2.251

2.196

20

0

j. Reserve UNA (compartiment groen)

15

123

1.078

0

0

0

m. Investeringen Groen (reserve Kapitaallasten)

0

0

179

197

375

518

Reserve ILG

0

0

0

0

0

0

Natuurbrug Zandpoort

60

0

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

a. Inhuur van specialistische kennis voor handhaving en vergunningverlening. Vanaf 2017 is dit door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord overgenomen.
b. Realisatie NNN heeft betrekking op rente en aflossing van eerdere leningen van provincies bij het Nationaal Groenfonds doorlopend tot 2021.
c. Onderzoek en advies groen betreft o.a. opdrachten voor extern onderzoek, advies en proceskosten voor beleidsverkenningen, beleidsontwikkeling en juridische advisering. Vanaf 2017 is hier een budget van € 115.000 per jaar aan toegevoegd met betrekking tot de gederfde pachtopbrengsten die voortvloeit uit de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.
d. Opstellen en actualiseren van Beheerplannen Natura 2000 / PAS (gebiedsanalyses): budget voor extern advies en proceskosten.
k. Hieruit worden de exploitatiebijdragen aan de Omgevingsdiensten betaald die betrekking hebben op de groene taken (de Vergunningen, Handhaving en Toezichthouden (VTH)-plustaken). Vanaf de Zomernota 2017 wordt dit budget verhoogd met het bedrag dat bij het Natuurpact 2013 voor deze taken beschikbaar is gesteld, € 377.000, maar tijdelijk als storting in de reserve Groen was ondergebracht. Hiernaast zijn bij de Kaderbrief 2018 (§ 5.3, regel O) extra middelen toegekend, van € 342.000 miljoen in 2018 en vanaf 2019 structureel € 684.000. De verhoging van het budget is nodig omdat het intensiteitsniveau van de VTH-taken verhoogd wordt.
l. Subsidies Regionale samenwerking hebben vooral betrekking op subsidies die verstrekt worden vanuit het samenwerkingsprogramma Laag Holland, zie hiervoor ook Operationeel doel 6.3 budget b.
e., f., g., i. en j. Betreffen kasramingen voor in het concept Provinciale Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2018-2022 opgenomen projecten.
h. Groenfonds ILG Rijk. Betreft verplichtingen uit de ILG-periode ten behoeve van de resterende FES-projecten, deze worden betaald uit de vooruitontvangen Rijksbijdrage ILG-middelen.
m. De reserve Kapitaallasten Groen, deze reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Groen binnen programma Groen te dekken. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven. Dit betreft de raming van de jaarlijkse afschrijvingen op deze kapitaaluitgaven op de projecten: Verbinden en ontsnipperen € 321.000, Ecoduct Zeeweg € 2,7 miljoen, Natuurbrug Zeepoort € 1 miljoen en Binnendoorvaartverbinding € 10 miljoen.