Overzicht financiële ontwikkelingen

Totaaloverzicht mutaties begroting 2018 - 2021

Het totale begrotingssaldo na de verwerking van de mutaties in 2018 bedraagt nagenoeg € 0 en in 2019 € 0,428 miljoen voordelig.

Bedragen in € 1.000. Een negatief bedrag is voordelig.

2018

2019

2020

2021

1. Primitieve begroting

-

-496

-16.500

-16.405

2. Kaderbrief

0

496

3.489

-9.239

3. Begroting

48

-428

2.019

3.608

Eindsaldo begroting 2018-2021

48

-428

-10.992

-22.036

Nieuwe mutaties begroting 2018 - 2021

In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de mutaties onder 3. Begroting in voorgaande tabel. De toelichtingen op deze niet-resultaatneutrale mutaties vindt u bij de diverse programma's in de begroting.

bedragen x € 1.000

Programma

OD

Onderwerp

2018

2019

2020

2021

1 Openbaar bestuur

1.1.1

Juridische kosten

26

26

26

26

Gedeputeerde Staten

-113

-113

-113

-113

Verkiezingen

40

60

Wisseling Provinciale Staten

65

1.3.1

Communicatie

56

56

56

56

1.3.2

Europabeleid

50

50

50

50

2 Bereikbaarheid

2.1.1

Nationale Databank Wegverkeergegevens

-270

-270

-270

-270

Verkeersmanagement

18

18

18

18

2.1.2

Investeringen wegen

-288

-166

-135

-75

Steunpunten B&U

-355

-334

-334

-334

Vast onderhoud prov. wegen

315

315

315

315

2.1.4

Investeringen vaarwegen

-90

-389

-385

-342

3 Water

3.2.2

Grondwaterplan

197

197

197

197

4 Milieu

4.2.1

Investeringsprogramma duurzame energie

100

100

Participatiefonds Deeln. Duurz. Economie

500

500

500

500

5 Ruimte

5.1.2

Beheer onroerend goed

1.025

770

775

780

Verkopen onroerend goed

690

5.3.1

Dividend nutsbedrijven

119

119

119

119

Reg.Ontwikkel.mij.Noordzeek.gebied (RON)

-129

-129

-129

-129

5.3.2

Resv. Werkgelegenheid en economie

200

-100

-100

6 Groen

6.2.1

Faunafonds

75

75

75

75

Natuur- en Landschapsbeheer

952

742

847

847

Subs. Natuur en Landschapsbeheer

233

233

40

Subsidies Beheer Groene Organisaties

105

105

105

6.3.1

Bijdrage regionale samenwerking

150

7 Cultuur en Welzijn

7.5.3

Archeologie opdrachten

-30

-30

-30

-30

8 Financiën

8.1.1

Apparaatskosten

-22

-22

78

78

Renteresultaat

-298

-298

2

2

Uitkering uit het Provinciefonds

-3.121

-2.421

199

1.825

Vm.pers.gesubs.instellingen

-25

-25

-25

-25

Voormalig provinciaal personeel

84

84

84

84

1 t/m 8

Overige kleine mutaties

54

54

54

54

Eindtotaal

48

-428

2.019

3.608

*Een negatief bedrag is voordelig.

Overzicht kaderbriefmutaties

In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de mutaties onder 2. Kaderbrief in het "Totaaloverzicht mutaties begroting" hiervoor. Ook de toelichtingen op deze niet-resultaatneutrale kaderbriefmutaties vindt u bij de diverse programma's in de begroting. De vermelding van de "Regel" verwijst naar de kaderbrief, zodat u ook de bijbehorende tekst in de kaderbrief kunt terugvinden. De kaderbrief vindt u hier.

(x 1.000 euro)

Programma/ OD

Financieel kader

2018

2019

2020

2021

1

Openbaar bestuur

1.3.2

Regel U, Cofinanciering Europa EFRO

3.000

0

0

0

2

Bereikbaarheid

2.1.1

Regel S, Smart Mobility

4.200

6.800

0

0

2.1.2

Regel H, Actualisatie PMO

2.143

4.429

2.467

2.914

Regel W, Bedienmethodiek Roskamsluis

-427

-10

-10

-10

Regel X, Verduurzaming infrastructuur

3.800

5.800

550

0

2.1.4

Regel H, Actualisatie PMO

57

-201

854

383

Regel W, Bedienmethodiek Roskamsluis

427

10

10

10

2.2.1

Regel Ad S, Dekking Smart Mobility

-3.650

-6.800

0

0

Regel G, Actualisatie PMI

-133

0

0

0

4

Milieu

4.1.2

Regel P, Bodemtaken

640

0

0

0

Regel R, Prestatiegerichte financiering OD NZKG

2.935

2.935

2.935

2.935

4.2.1

Regel AC, Circulaire economie

595

335

200

100

5

Ruimte

5.2.1

Regel F, Dividenden

89

89

89

89

5.3.1

Regel AB, Breedband

2.500

2.500

0

0

Regel Ad Z, Dekking Techport Centre innovation warehouse

-1.000

0

0

0

Regel V, De Kop werkt!

5.700

0

0

0

5.3.2

Regel Ad AC, Dekking circulaire economie

-595

-335

0

0

5.3.3

Regel Z, Techport Centre innovation warehouse

1.000

0

0

0

5.3.4

Regel T, Cofinanciering Europa POP 3

1.500

250

250

0

6

Groen

6.1.1

Regel O, Formatie RUD i.v.m. Wet natuurbescherming

342

684

684

684

Regel Y, Gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen

420

9.970

1.460

0

6.2.1

Regel Q, Zomerplafond schadeclaims

1.545

1.734

1.939

2.159

6.3.1

Regel AD, Groen kapitaal digitale communicatie

100

100

100

100

Regel I, Groen Kapitaal

100

100

100

100

8

Financiën

8.1.1

Regel C, Actualisatie jaarschijven

956

2.181

3.184

4.377

Regel D, Provinciefonds

-7.252

-10.221

-11.785

-20.004

Regel E, Motorrijtuigenbelasting (MRB)

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Regel H, Actualisatie PMO

-610

-1.262

-1.758

-1.861

Regel M, Pensioenpremies

1.256

1.256

1.256

1.256

Regel N, Cao

1.300

1.300

1.300

1.300

8.1.2

Regel AA, OV Knooppunten

0

4.473

3.398

0

Regel C, Actualisatie jaarschijven

342

304

266

229

Saldo 2017 gebruiken voor dekking 2018 en 2019

-17.280

-21.925

0

0

Totaal mutaties kaderbrief

0

496

3.489

-9.239