Provincie Noord Holland richt haar organisatie optimaal in om als moderne, efficiënte, flexibele en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord, Kompas 2020 en de Toekomstagenda Samen Noord-Holland. Voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en wendbaar is. Om succesvol uitvoering te geven aan onze programma’s hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid voor onze inwoners. Een adequate en efficiënte interne bedrijfsvoering is hier een essentiële voorwaarden voor.

Samenwerking met andere provincies

In samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland blijft de provincie Noord Holland zich richten op het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsdienstverlening en het delen van bedrijfsvoeringsexpertise en -kennis. De focus ligt hierbij op de uitwisseling van personeel, gezamenlijke aanbestedingen, kennisuitwisseling en het eventuele inbesteden van diensten en oprichten van expertisecentra. Gezamenlijk wordt onderzoek gedaan naar de kansen die er liggen op deze verschillende deelterreinen.

Ambities Coalitieakkoord realiseren met meerjarige financiële sturing

Noord-Holland is één van de vitaalste provincies van ons land. Eén van de motoren achter het groeiend economisch herstel. De coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA, die zijn zaken financieel op orde heeft en houdt, doet er deze collegeperiode alles aan om die motor harder te laten draaien, om onze regionale economie duurzaam aan te jagen. Wij staan voor een gedegen financieel beleid. De Noord-Hollandse begroting dient dan ook meerjarig structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een effect heeft op de lopende begroting.

Speerpunten uit de Toekomstagenda Samen Noord-Holland

De bedrijfsvoering betreft een belangrijk fundament voor de realisatie van de ambtelijke ambities zoals weergegeven in de toekomstagenda. In deze organisatieontwikkel-agenda zijn vijf gemeenschappelijke thema’s voor de hele organisatie uitgewerkt: netwerkend samenwerken en participatie, wendbaarheid, innovatie, informatiemaatschappij en professionaliseren. Hierbij is het motto Samen Noord-Holland het uitgangspunt. Samen Noord-Holland staat voor de Noord-Hollandse manier van werken en kenmerkt zich door de kernwaarden: van buiten naar binnen, samen, zelfbewust en ruimte geven en ruimte nemen. Hiermee speelt de provincie op een vanzelfsprekende manier flexibel en snel in op de veranderingen in de maatschappij. Met de ToekomstAgenda wordt deze manier van werken concreet gemaakt en geeft de provincie de Noord-Hollandse invulling aan Kompas 2020.