De onderstaande apparaatskosten vertegenwoordigen de totale kosten van de bedrijfsvoering.
Onderdeel van de materiële kosten zijn de kapitaallasten van de nieuwe kantoorpanden aan het
Houtplein en de Dreef over een periode van 25 jaar, waarvan een deel direct ten laste komt van de
reserve huisvesting.

Apparaatskosten

Budget 2018

Structurele Formatie 2018

- Personeel

€ 81.743.000

902 fte

- Materieel

€ 30.303.000

Totaal

€ 112.046.000

In de bovengenoemde structurele formatie is met ingang van 2018 formatie opgenomen voor een mobiliteitscoördinator. Deze functie werd de afgelopen jaren op incidentele basis ingevuld. Gezien de wens om medewerkers blijvend in beweging te houden, wordt de functie nu in de structurele formatie opgenomen. Daarnaast wordt, in het kader van een verhoging van het IV- en ICT-volwassenheidsniveau van de provincie, het CIO-office structureel ingericht. De daarmee gepaard gaande uitbreiding met 4,16 fte is eveneens in bovenstaande cijfers verwerkt.

De verdeling van de apparaatskosten per programma heeft plaatsgevonden op basis van de

begrote inzet van het ambtelijk apparaat op de verschillende operationele doelen. In 2018 wordt € 5,4 miljoen van de apparaatskosten geactiveerd, wat het resultaat op de programma’s met dit bedrag ontlast.