5.3.6 Renteresultaat

2018

2019

2020

2021

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

-

-

-

-

b.

De externe rentebaten

619.000

318.000

18.000

12.000

Totaal door te rekenen externe rente

-619.000

-318.000

-18.000

-12.000

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-

-

-

-

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moeten worden toegerekend

-

-

-

-

Saldo door te rekenen externe rente

-619.000

-318.000

-18.000

-12.000

d1.

Rente over eigen vermogen

-

-

-

-

d2.

Rente over voorzieningen

-

-

-

-

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-619.000

-318.000

-18.000

-12.000

e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-

-

-

-

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

-619.000

-318.000

-18.000

-12.000

De wijzigingen in het BBV leiden ertoe dat zolang de provincie geen externe financiering heeft aangetrokken (leningen), aan de taakvelden geen rente over het eigen vermogen mag worden toegerekend. Het renteresultaat in bovengenoemd overzicht heeft derhalve betrekking op ontvangen rentebaten over verstrekte langlopende geldleningen. Voor een specificatie van de verstrekte geldleningen wordt verwezen naar staat 5.4.1 in deze begroting.