Wat gaan we daarvoor doen?

Het tweede beleidsdoel van de doelenboom Groen is een adequaat beheer van bestaand en nieuw groen. Daartoe zetten wij in op drie operationele doelen:
6.2.1 Doeltreffend en doelmatig beheer natuurnetwerk en agrarische natuur
6.2.2 Evenwichtig faunabeheer
6.2.3 Doeltreffend en doelmatig beheer recreatiegebieden en routes
In onderstaande tabel zijn de beleidsprestaties met betrekking tot het beheer van groen voor de jaren 2016-2019 weergegeven.

Tabel Prestatie-indicatoren

Taak

Output

Nulmeting

B2018

B2019

B2020

B2021

6.2.1 Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer

Natuurbeheer ha per jaar

27.700 (Zomernota 2017)

27.950

28.200

28.450

28.700

Agrarisch natuurbeheer ha per jaar

15.500 (Zomernota 2017)

15.500

15.500

15.500

15.500

6.2.2 Faunabeheer

Beperking lasten Faunafonds (t.o.v. 2015)

4,2 mln.

+0,2 mln.

-0,4mln.

-0,9 mln.

-1,6 mln.

6.2.3 Deelname recreatieschappen

Beheerd areaal ha per jaar

6.621

6.621

6.621

6.621

6.621

Toelichting op de output

Ad 6.2.1. In het provinciaal Natuurbeheerplan 2018 zijn de doelen voor het (agrarisch) natuurbeheer vastgelegd. Beheerders die daarvoor in aanmerking komen kunnen beheersubsidie aanvragen. Bij het natuurbeheer is gerekend met een groei van gemiddeld 250 hectare per jaar.
Een aantal aandachtspunten uit het Natuurbeheerplan 2018 willen wij niet onvermeld laten. Zo is er bijzondere aandacht voor het thema biodiversiteit, waarover wij met uw Staten eind 2017 van gedachten hebben gewisseld. Een belangrijke toevoeging is ook het afwegingskader voor het begrenzen en ontgrenzen van percelen in het NNN. Doel van dit afwegingskader is om transparanter te maken hoe wij omgaan met verzoeken tot wijziging van de NNN-begrenzing. Tevens is met ingang van 2018 subsidie beschikbaar voor het beheer van een aantal landschapselementen (lanen, poelen, kleine historische wateren, hoogstamfruitboomgaarden en fortterreinen). Dit is het gevolg van de extra middelen voortkomend uit het Coalitieakkoord. Uw Staten zijn hier eerder over geïnformeerd inzake de behandeling van motie 54-2014 (versnipperde natuurgebieden). Eén en ander past binnen de toegenomen aandacht voor de karakteristieke elementen in het (Noord-Hollandse) landschap en de betekenis daarvan voor de biodiversiteit. Het is ons streven om de komende jaren ook voor een aantal andere landschapselementen die het SNL kent, beheersubsidie beschikbaar te stellen.
De output onder 6.2.1 ‘Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer’ is gewijzigd. De hectares zijn aangepast n.a.v. de realisatie 2016 op basis van data RVO.nl (300 ha. minder natuurbeheer en 2.000 ha meer agrarisch natuurbeheer).
De output onder 6.2.1 ‘Subsidiëren van (agrarisch) natuurbeheer’ is gewijzigd. De hectares zijn aangepast n.a.v. de realisatie 2016 op basis van recente data van RVO.nl (300 ha. minder ‘regulier’ natuurbeheer en 2.000 ha meer agrarisch natuurbeheer).
Ad 6.2.2. Een kernopgave van het faunabeleid vormt de problematiek van de toenemende ganzenpopulatie, aangezien deze schade aan de landbouw veroorzaakt en een gevaar kan vormen voor de vliegveiligheid. Wij achten het wenselijk dat in een straal van 10 kilometer rondom Schiphol slechts geringe aantallen ganzen voorkomen. De kosten voortkomend uit het Faunabeheer (Faunafonds) zijn opgebouwd uit tegemoetkomingen in schade (incl. rustgebieden), apparaatskosten van BIJ12-unit Faunafonds, en kosten voor maatregelen voor ganzenbeheer. Met name de kosten uit de tegemoetkomingen in schade kunnen zeer variabel zijn en deels niet beïnvloedbaar, omdat weersomstandigheden en prijsontwikkeling van agrarische producten hier een belangrijke rol in spelen. Het grootste deel van deze schade wordt veroorzaakt door jaarrond verblijvende ganzen. Ons beleid richt zich dan ook vooral op een reductie van de schade door reductie van de populatie zomerganzen. Tegelijkertijd bieden wij winterganzen rust door rustgebieden aan te wijzen.
Populatiebeheer van ganzen wordt door de samenwerkende ganzenakkoord partijen, verenigd in de Faunabeheereenheid Noord-Holland, uitgevoerd op basis van het Faunabeheerplan ganzen Noord-Holland. Wij stellen jaarlijks een bedrag voor de uitvoering van ganzenbeheer beschikbaar. Uitvoering vindt plaats door middel van een pakket aan maatregelen zoals nestbehandeling, afschot en vangacties. Resultaat is een afvlakking van de groei van de populatie van de grauwe gans, de grootste schadeveroorzaker. Het absolute aantal ganzen in Noord-Holland blijft echter nog groeien en de faunaschade daarmee ook. Dit beheer zal in ieder geval tot en met 2019 worden voortgezet. In samenwerking met andere provincies is gezorgd voor de borging van het middel CO2 voor gebruik bij vangacties in de Wet natuurbescherming. Tevens wordt er ingezet op Europese samenwerking voor beheerplannen voor winterganzen op flyway niveau.
Ad 6.2.3 Wij zijn, zoals in de Agenda Groen en ons Coalitieakkoord aangegeven, in 2016 gestart met de modernisering van de recreatieschappen. Dit heeft inmiddels geleid tot enkele resultaten, zoals de uittreding uit recreatieschap Geestmerambacht, de overdracht van het voorzitterschap van enkele recreatieschappen en onderzoek naar de balans tussen natuur- en recreatiedoelen in de verschillende schappen. Het proces van modernisering zal ook in 2018 nog doorlopen, onder andere door een te organiseren raads- en Statenconferentie, een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer, en een verkenning naar de rol en positie van Recreatie Noord-Holland N.V. Echter, vanwege de structuur van recreatieschappen, die alle gemeenschappelijke regelingen zijn, is dit een complex vraagstuk met veel belanghebbenden.

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming lasten (x €1.000)

6.2 Adequaat beheerd groen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten uit algemene middelen

34.148

37.896

28.821

28.751

28.897

29.036

a. Natuur- en landschapsbeheer

18.837

20.398

16.026

16.406

16.653

16.883

b. Landschapsbeheer Texel

42

0

0

0

0

0

c. Faunafonds

5.781

4.598

4.350

3.839

3.744

3.764

d. Flora en Faunabeleid

152

105

105

105

105

105

e. Recreatieschappen

5.310

9.157

5.034

5.083

5.083

5.083

f. Beheer NH pad

121

125

125

125

125

125

g. Subsidies beheer groene organisaties

2.490

2.850

2.518

2.518

2.518

2.413

h. N.V. Recreatie NH

19

0

0

0

0

0

Apparaatskosten

1.361

666

663

675

669

663

Afrekeningsverschillen 2016

35

0

0

0

0

0

Lasten gedekt uit reserves

251

911

0

0

0

0

i. Reserve cofinanciering Waddenfonds

251

911

0

0

0

0

Reserve Werkgelegenheid en Economie

0

0

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

a. Het budget voor het natuur- en landschapsbeheer wordt ingezet voor de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (zie Het Ontwerpnatuurbeheerplan). Deze bedragen zijn gebaseerd op het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 en zijn inclusief de bijdrage van de waterschappen van € 375.000, voor agrarisch waterbeheer. De bedragen in 2016 en 2017 zijn hoger door de overgang van kasstelsel naar baten/lasten stelsel waarop we bij de Jaarrekening 2014 door de accountant gewezen zijn (zie pag. 12 Jaarstukken 2014, RVO verplichtingen).
Het bedrag uit het Coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ voor de financiering van het natuur- en landschapsbeheer (Motie M54-2014 inzake Vaarlandtoeslag, € 760.000), wordt herverdeeld over de jaren 2017 t/m 2020, zie hiervoor ook de Zomernota 2017. De bestemming van dit budget wordt:

  • 2017 t/m 2019: € 47.959 per jaar voor subsidie Ruige mest op Vaarland;
  • 2017 t/m 2019: € 50.000 per jaar voor subsidie tbo’s voor het vergoeden van uren die nodig zijn;
  • 2018 en 2019: € 200.000 per jaar voor subsidie Landschapselementen (Ontwerp Natuurbeheerplan 2018);
  • 2020: € 40.500 voor subsidie Landschapselementen (Ontwerp Natuurbeheerplan 2018).

Uit de meicirculaire provinciefonds 2017 blijkt dat met ingang van 2017 de decentralisatie-uitkering Natuur als onderdeel van het nieuwe verdeelmodel overgeheveld wordt naar de algemene uitkering. Daarnaast is met ingang van 2017 sprake van een structurele ophoging van deze algemene uitkering, dit ten behoeve van de uitvoering van agrarisch natuurbeheer en van de kleine natuurbeheerders. Voor Noord-Holland komt dit neer op een extra bedrag van € 925.300, hiervan is € 78.000 bedoeld voor uitvoeringskosten Subsidies, wij stellen voor om het resterende bedrag van € 847.000, toe te voegen aan het budget voor het natuur- en landschapsbeheer en te gebruiken voor de kosten die RVO.nl voor deze uitvoering zal maken (lasten verhoogd, structureel € 847.000, nadelig).
b. Het bedrag van € 42.000 betreft de rentekosten van het streekfonds Texel, dat is ingesteld n.a.v. een wens van uw Staten in 2010.
c. In 2014 is de betaling van faunaschade gedecentraliseerd naar de provincies. Uit dit budget worden de uitvoeringskosten en de tegemoetkomingen in schade van BIJ12-unit Faunafonds bekostigd. Door de grote populatie ganzen is de schade in 2016 hoger uitgevallen. Dit wordt ook verwacht voor de komende jaren waardoor er bij de Kaderbrief 2018 (§ 5.3, regel Q) extra middelen van € 1,6 miljoen in 2018 oplopend tot € 2,2 miljoen in 2021 aan dit budget zijn toegevoegd.
Vanaf het jaar 2017 wordt er structureel een bedrag van € 570.000 overgeheveld naar budget g (Subsidies beheer groene organisaties) voor een subsidie aan de Fauna Beheer Eenheid in verband met extra maatregelen ganzenbeheer.
Om de gebieden rondom Schiphol minder aantrekkelijk te maken voor ganzen en daarmee de vliegveiligheid te bevorderen worden er beperkingen opgelegd rondom te telen gewassen. Bij de Begroting 2018 vragen wij een structureel budget van € 75.000 om de lagere pachtinkomsten te kunnen compenseren (lasten verhoogd, structureel € 75.000, nadelig).
d. Het budget Flora en Faunabeleid wordt ingezet voor het ontwikkelen van beleid, specifiek onderzoek en advies m.b.t. faunabeheer en onze deelname aan de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) met betrekking tot Schiphol.
e. Het budget voor de recreatieschappen is bedoeld voor de provinciale bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Het budget voor de recreatieschappen is gebaseerd op de begrotingen van de recreatieschappen. In 2017 is er rekening gehouden met een bedrag voor uittreding uit het recreatieschap Geestmerambacht, vanaf 2018 wordt het budget verlaagd in verband met deze uittreding.
f. De provincie voert zelf de regie op het beheer van het Noord-Holland pad.
g. Dit budget is voor de bijdrage aan het Goois Natuurreservaat (GNR), voor de uitvoering van het natuuronderzoek en de stimulering van kleinschalige maatregelen voor soortenbescherming en landschapselementen en de landelijke organisaties Fietsplatform en Wandelnet. Voor het budget voor GNR wordt in verband met een zeer waarschijnlijke verhoging van de begroting (zie toelichting in Zomernota 2017) een extra bijdrage van € 105.000 per jaar t/m 2020 voorgesteld (lasten verhoogd, € 105.000, voor de jaren 2018, 2019 en 2020, nadelig). Dit budget dient ook voor de jaarlijkse bijdrage aan de Faunabeheereenheid (o.a. in verband met extra maatregelen ganzenbeheer), waarvoor vanaf het jaar 2017 structureel een bedrag van € 570.000 is overgeheveld uit budget c). Hiernaast is er in de jaren 2017 t/m 2021 budget voor het aanleggen en beheren van boerenlandpaden.
h. Dit zijn de rentelasten van de deelneming in N.V. Recreatie Noord-Holland.
i. Dit is de uitgavenraming voor de reserve cofinanciering Waddenfonds die bij de Zomernota 2017 geactualiseerd is.