Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

5.3.4.01 Faciliteren Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer

- Via het samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van het agrocluster in Noord-Holland Noord.
- Via het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer en via projecten van het Uitvoeringsprogramma is uitvoering gegeven aan het versterken van de bedrijvigheid in deze regio.

Toelichting

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.4.02 Versterken van agriclusters Seedvalley en Agri & Food in de MRA

- Via Amsterdam Green Campus en AgriTechCampus zijn agriclusters versterkt.
- Bijdrage is verleend aan het Uitvoeringsprogramma Agri & Food in de MRA.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.4.03 Versterken en verduurzamen van de visserijsector

- Bijdrage is verleend aan het Uitvoeringsprogramma IJsselmeervisserij (o.a. gericht op verduurzaming visserij).
- Projecten in de Waddenzee zijn ondersteund via het Waddenfonds.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.4.04 Uitvoeren Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

- Door de uitvoering en cofinanciering van het Europese POP3 programma zijn diverse projecten (o.a. gericht op innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit) gerealiseerd.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.4

Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

309

307

312

310

307

Directe lasten

0

2.983

998

998

698

698

Overdrachten

0

2.429

2.466

2.016

3.116

1.566

Subtotaal Lasten

0

5.721

3.771

3.326

4.124

2.571

Baten

0

-55

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

5.666

3.771

3.326

4.124

2.571

Storting reserves

0

500

1.500

250

250

0

Onttrekking reserves

-81

-1.400

-2.350

-1.900

-3.000

-1.450

Resultaat

-81

4.766

2.921

1.676

1.374

1.121

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

Het hogere bedrag in 2017 wordt verklaard door het extra bedrag van € 2,5 miljoen voor de Geothermie en warmte-netten (Kaderbrief 2017, regel AF) en een bedrag van € 515.000 dat inmiddels naar Overdrachten overgeboekt is voor het verlenen van subsidies aan de Greenports.
Het verschil van € 300.000 tussen de jaren 2019 en 2020 wordt verklaard doordat de extra bijdrage uit het Coalitieakkoord voor Duurzame landbouw tot en met het jaar 2019 loopt.

Overdrachten

Deze bedragen hebben vooral betrekking op de kasramingen van de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies.
Het bedrag in 2017 heeft hiernaast betrekking op de € 515.000 die vanuit Directe lasten overgeboekt zijn naar Overdrachten en een bijdrage aan Stivas (zie Zomernota 2017).

Storting reserves

Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel T) zijn middelen beschikbaar gesteld die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw in Noord-Holland. Deze middelen worden gestort in de reserve Europese projecten landbouwsubsidies. Het gaat hierbij om een bedrag van € 500.000 in 2017, € 1,5 miljoen in 2018 en om € 250.000 in 2019 en 2020.

Onttrekking reserves

Deze onttrekkingen hebben betrekking op de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies en zijn gebaseerd op de te verwachten facturen vanuit RVO.