Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

5.3.3.01 Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt & onderwijs

- Uitvoering is gegeven aan de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op het versterken van de MBO techniek-campusstructuur.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.3.02 Versnellen overgang van werk naar werk

- Uitvoering is gegeven aan de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt, o.a. gericht op doorstroming van mensen in het arbeidsproces.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.3.03 Bevorderen van inclusieve arbeidsmarkt

- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor doelgroepen met een achterstand.

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.3

Bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

0

0

1.464

0

0

0

Apparaatskosten

0

687

772

880

877

875

Directe lasten

0

1.110

236

500

0

0

Subtotaal Lasten

0

1.797

2.472

1.380

877

875

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

1.797

2.472

1.380

877

875

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

1.797

2.472

1.380

877

875

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

Dit zijn de budgetten voor Arbeidsmarkt die bij het Coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld, in 2018 is hier het bedrag dat bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel Z) beschikbaar is gesteld voor Techport Centre Innovation Warehouse, € 1 miljoen, aan toegevoegd.