Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

5.3.2.01 Versterken van (duurzame) innovatie in het MKB

- Innovatie in het MKB is versterkt door middel van inzet van 4 instrumenten: 1. Proof of Concept Fonds, 2. MIT, 3. Investeringsgereedprogramma, 4. Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MKB = Midden en Klein Bedrijf
MIT = MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.2.02 Versterken innovatieklimaat in de Metropoolregio Amsterdam

- Jaarlijkse bijdrage aan de MRA (regionaal budget innovatie) is verleend, waarmee diverse projecten en activiteiten op gebied van innovatie en economie zijn ondersteund.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.2.03 Versterken van de digitale infrastructuur

- Initiatieven ondersteund in het kader van het aanleggen van breedbandverbindingen in "witte" gebieden in Noord-Holland.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.2.04 Behouden en versterken van Onderzoekslocatie Petten

- Bijdrage (in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken) is verleend aan de voorbereidingsfase voor de nieuwe Pallas reactor.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.2

Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

521

412

420

416

413

Directe lasten

0

3.600

6.580

6.480

3.780

1.500

Overdrachten

0

2.540

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

6.661

6.992

6.900

4.196

1.913

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

6.661

6.992

6.900

4.196

1.913

Storting reserves

4.479

5.356

322

3.129

100

0

Onttrekking reserves

-3.947

-5.928

-7.276

-5.475

-2.445

0

Resultaat

532

6.090

38

4.554

1.851

1.913

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In de jaren 2017 t/m 2019 wordt er jaarlijks rond de € 5 miljoen uitgegeven aan subsidies voor duurzame innovatie/innovatie van het MKB. Voor beide innovaties was in het coalitie-akkoord geld beschikbaar gesteld. In 2020 worden de laatste uitgaven (€ 2,3 miljoen) voor beide innovaties verwacht.

Storting reserves

Deze stortingen hebben betrekking op de middelen uit het coalitieakkoord voor Duurzaam Innovatiefonds/MKB innovatiefonds die in de reserve werkgelegenheid en economie gestort zijn.
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 en 5.4 regel AC) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Voor deze bedragen is dekking gevonden uit de meevallende opbrengsten vanuit de verkoop van de Meewind aandelen. De opbrengst van de middelen wordt gestort in de reserve Werkgelegenheid en economie. Het ritme van de stortingen in de reserve werkgelegenheid en economie is aangepast aan de gewenste onttrekkingen aan deze reserve. Zie Actieagenda circulaire economie voor meer informatie hierover.

Onttrekking reserves

De onttrekking aan de reserve werkgelegenheid en economie is aangepast aan de uitgavenraming voor de reserve bij OD 4.2.1 en OD 5.3.2.