Onderdeel van beleidsdoel: Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

5.3.1.01 Faciliteren regionale economische samenwerking

- Bijdrage aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor de uitvoering van het jaarlijks activiteitenprogramma is verleend.
- Uitvoering is gegeven aan de Visie Noordzeekanaalgebied, o.a. via onze participatie in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.
- Den Helder is ondersteund bij de planvorming voor de ontwikkeling van de haven en luchthaven.
- Via participatie in ontwikkelingsmaatschappij SADC zijn stappen gezet in de realisatie van werklocaties in de Schipholregio.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

SADC = Schiphol Area Development Company

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.02 Toekomstbestendig maken van werklocaties

- Via de Uitvoeringsregeling HIRB is verbetering tot stand gebracht in kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties.
- Via ambassadeur beheer bedrijventerrein 10 partijen geadviseerd over het beheer van bedrijventerreinen.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

HIRB = Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.03 Faciliteren van regionale afstemming voor werklocaties en detailhandel

- De regionale afstemming voor de ontwikkeling van werklocaties in Noord-Holland Zuid (via Uitvoeringsstrategie Plabeka) en Noord-Holland Noord (via regionale convenanten) is bereikt en bewaakt.
- De jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren is uitgevoerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland.
- De regionale afstemming voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen is uitgevoerd en bewaakt, o.a. via financiële bijdragen aan regionale detailhandelsvisies.
- Financiële ondersteuning is verleend aan 2 RAC's.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

RAC = Regionale Advies Commissie Detailhandel
Plabeka = Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (in de MRA)
MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.04 Stimuleren van het toerisme in Noord-Holland

- In samenwerking met MRA-partners (Agenda Toerisme) zijn diverse promotionele activiteiten en projecten uitgevoerd, o.a. gericht op betere spreiding bezoekersstromen.
- Gemeenten/regio's zijn ondersteund voor het maken van visies over de ontwikkeling van verblijfsrecreatie.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

5.3.1.05 Aantrekken van internationale bedrijven

- Internationale bedrijven, die zich willen vestigen in Noord-Holland, zijn gesignaleerd en begeleid.
- Promotiemateriaal (website en brochures) voor de acquisitie van internationale bedrijven zijn op orde gebracht en promotieactiviteiten (beurzen, handelsmissies via aangesloten samenwerkingsverbanden) zijn uitgevoerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.3.1

Bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ruimtelijk vestigingsklimaat

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

1.000

994

1.011

1.002

994

Directe lasten

0

2.650

3.136

3.386

3.036

3.036

Overdrachten

0

5.361

16.670

6.170

3.120

170

Subtotaal Lasten

0

9.011

20.800

10.567

7.158

4.200

Baten

0

-10.227

-6.108

-6.108

-6.108

-6.108

Saldo van baten en lasten

0

-1.217

14.692

4.459

1.050

-1.908

Storting reserves

2.837

6.112

4.893

6.052

250

0

Onttrekking reserves

-6.182

-1.637

-4.500

-3.750

-2.950

0

Resultaat

-3.345

3.258

15.085

6.761

-1.650

-1.908

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

Aan het budget voor 2017 zijn ook de UI middelen voor Breedband, € 169.000, en voor Noordzeehavens, € 100.000, toegevoegd. Hiernaast is er € 300.000 dat voor Breedband onder Overdrachten geboekt was in 2017 onder Directe Lasten gebracht.
Alleen nog voor het jaar 2017 is het budget voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, € 1,3 miljoen, onder Overdrachten geboekt, vanaf 2018 staat dit budget onder Directe Lasten.
Voor het herstructureren van bedrijfsterreinen is in het jaar 2017 een bedrag van € 200.000 aan directe lasten begroot en in 2019 een bedrag van € 250.000.

Overdrachten

Voor het project De Kop Werkt is in 2017 een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2018 wordt hier € 10,5 miljoen aan toegevoegd.
Voor herstructurering van bedrijventerreinen is in 2017 een bedrag van € 537.000 geraamd. In 2018 en 2019 wordt jaarlijks € 3,3 miljoen geraamd en in 2020 € 3 miljoen.
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel AB) zijn middelen beschikbaar gesteld voor Breedband. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar voor de jaren 2018 en 2019.
Het budget voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, € 1,3 miljoen, wordt vanaf het jaar 2018 onder Directe Lasten gebracht.

Baten

Het hogere bedrag in 2017 heeft betrekking op de verkoop van een deelneming van Alliander waarvoor in 2017 een dividendopbrengst van € 4 miljoen verwacht wordt.

Storting reserves

Deze stortingen hebben betrekking op de budgetten uit het Coalitieakkoord: voor de reserve Ontwikkeling Havencomplexen is de storting in 2017 € 1,6 miljoen, in 2018 € 393.000 in 2019 € 1,6 miljoen en in 2020 € 250.000. Voor de reserve Herstructurering bedrijventerreinen is de storting van 2017 t/m 2019 jaarlijks € 3,5 miljoen. Voor de reserve Programma Water als Economische Drager is de storting van 2017 t/m 2019 jaarlijks € 1 miljoen.

Onttrekking reserves

De onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen uit de reserves herstructurering bedrijventerreinen, Ontwikkeling Havencomplexen en Programma Water als Economische Drager.
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 en 5.4 regel Z) zijn middelen beschikbaar gesteld voor Techport Centre Innovation Warehouse, zie OD 5.3.3. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1 miljoen in 2018. Voor deze beleidswens is dekking gevonden in de reserve Herstructurering bedrijventerreinen.