Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

5.1.2.01 Opstellen en uitvoeren ruimtelijke kaders

- PRV aan nieuw provinciaal beleid aangepast.
- Over ruimtelijke gemeentelijke plannen geadviseerd en deze beoordeeld.
- Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet in 2018 vastgesteld inclusief een breed participatietraject.
- Gewerkt aan het geschikt maken van de data en applicaties voor digitaal stelsel Omgevingswet.
- In het kader van de Omgevingswet aan de beoordeling van AMvB’s en instrumenten gewerkt.
- Gewerkt aan de implementatie van de interne werkwijze horend bij Omgevingswet.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

PRV = Provinciale Ruimtelijke Verordening
AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur

5.1.2.02 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

- Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd.
- Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd.
- Met één 'assist' van de TFR kennis- en procesondersteuning aan een gemeente bij een complexe binnenstedelijke ontwikkeling geboden.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

ARO = Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen
PARK = Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
TFR = Task Force Ruimtewinst

5.1.2.03 Uitvoeren thematische ruimtelijke programma's en projecten

- Bijdrage aan de ontwikkeling van een aantal OV-knooppunten geleverd.
- Regionaal ruimtelijk energieprogramma opgesteld.
- Regionale warmteplannen opgesteld.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

OV = Openbaar Vervoer

5.1.2.04 Uitvoeren gebiedsgerichte ruimtelijke programma's en projecten

- Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie 2040 wordt een aantal ruimtelijke programma's en projecten voorbereid, dan wel uitgevoerd, zoals: Bloemendalerpolder, Crailo, De Kop Werkt!, Uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer-West, Noordzeekanaalgebied en Nieuwe Strandwal.
- De acties uit de MRA-Actiesagenda waarbij de provincie betrokken is, voorbereid en uitgevoerd.
- In de Omgevingsraad Schiphol afspraken over de ontwikkeling van Schiphol en de leefbaarheid in de Schipholregio gemaakt.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam
REOS = Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie

Beleidsstukken bij dit instrument:

MRA-Actiesagenda

5.1.2.05 Uitvoeren grondbeleid

- Gronden ten behoeve van diverse beleidsdoelen, indien noodzakelijk met toepassing van het onteigeningsinstrument, aangekocht.
- Provinciale gronden en gebouwen beheerd (anders dan de gebouwen die in gebruik zijn voor de eigen dienst).
- Overtollig onroerend goed verkocht.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.2

Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

11.224

5.846

5.238

5.331

5.285

5.242

Directe lasten

5.188

11.485

5.456

4.820

4.420

4.420

Overdrachten

1.112

19.082

3.311

2.621

461

121

Subtotaal Lasten

17.523

36.413

14.005

12.772

10.166

9.783

Baten

-14.234

-26.815

-7.306

-8.883

-8.883

-8.283

Saldo van baten en lasten

3.289

9.598

6.699

3.889

1.283

1.500

Storting reserves

1.000

-2.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.199

0

-2.500

-2.500

-340

0

Resultaat

3.090

7.598

4.199

1.389

943

1.500

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

De lasten zijn in 2017 incidenteel hoger vanwege:

  • saneringskosten voormalig provinciaal Ziekenhuis Castricum € 1,6 miljoen;
  • saneringskosten Crailo € 1,8 miljoen;
  • omgevingswet en omgevingsvisie € 1,2 miljoen, conform de kaderbrief 2017;
  • voorbereidingsbudget voor OV-Knooppunten € 1 miljoen, hiervan is € 600.000 met de Uitgestelde Intentie doorgeschoven van 2016 naar 2017;
  • proces- en projectkosten Crailo € 624.000.

De lasten zijn in 2018 incidenteel hoger vanwege het budget voor de omgevingswet en omgevingsvisie € 275.000. Dit is conform de kaderbrief 2017.
De afnemende lasten voor beheer en onderhoud grond houden gelijke tred met de beoogde afname van het provinciaal grondareaal van de BBL en PASO gronden.
In 2017 is op basis van de wettelijk verplichte legionella risico inventarisatie een legionella-beheerplan voor Crailo in werking getreden. In 2018 wordt dit beheerplan gecontinueerd met € 260.000. Vanaf 2019 is er geen budget meer opgenomen omdat de provincie ernaar streeft om de grond te verkopen aan de gemeenten of anders in 2018 zal starten met de sloop van de gebouwen op Crailo..
Vanaf 2020 wordt € 150.000 van het structuurvisiebudget budget neutraal omgebogen naar programma 7. Hiermee wordt geanticipeerd op de UNESCO nominatie voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als de nominatie succesvol is resulteert dit in een structurele bijdrage aan de nog op te richten gemeenschappelijke regeling met de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Overdrachten

In het jaar 2017 is begroot 80% voorschot aan de gemeente Haarlemmermeer voor subsidies voor Park 21, groen-recreatieve verbindingen en transitie bedrijventerreinen € 16,4 miljoen.
Éénmalige bijdrage aan de ontwikkeling van SLP-Zuid in 2018 bij verkoop van de percelen AL 2300 en 2301 (lasten verhoogd, € 690.000, nadelig).
De subsidieverlening BUR aan stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol uit de Tweede tranche Leefbaarheidsfonds SAchiphol, wordt in vier termijnen overgemaakt. Jaarlijks € 2,5 miljoen van 2017 tot en met 2020.

Baten

De baten uit ILG Rijksgelden nemen evenredig toe met de raming voor de subsidieverlening aan de gemeente Haarlemmermeer voor Park 21, groen-recreatieve verbindingen en transitie bedrijventerreinen in 2017 van € 16,4 miljoen.
De baten uit grondverkopen BBL en PASO bedragen € 3,5 miljoen in 2017 en 2018; € 5,5 miljoen in 2019 en 2020 en vanaf 2021 € 4,9 miljoen.
De baten uit overige grondverkopen bedragen in 2017 € 2,3 miljoen. Vanaf 2018 is jaarlijks gemiddeld € 500.000 geraamd omdat de grondverkopen niet goed op voorhand zijn te voorspellen. Met de jaarlijkse zomernota worden de baten realistisch bijgesteld.
In 2017 is de eindafrekening aan de gemeenten geraamd voor de bijdrage uit de Rijksbommenregeling voor de kosten van onderzoek en ruiming explosieven op Crailo van € 1,2 miljoen.
Omdat de huurovereenkomst met het COA voor de opvang van vluchtelingen op Crailo niet is doorgegaan vervalt de geraamde vergoeding voor gas en elektra (baten verlaagd,€ 100,000, nadelig) in meerjaren perspectief. De lasten nemen evenredig af.
Omdat de huurovereenkomst met het COA voor de opvang van vluchtelingen op Crailo niet is doorgegaan vervalt de meerjaren raming van de verhuuropbrengsten (baten verlaagd,€ 365,000, nadelig).
De uitgangspunten verpachtingen leiden tot beperkende pachtvoorwaarden die in meer of mindere mate een negatief effect hebben op de pachtopbrengst van de grond. Daarom wordt op de geliberaliseerde pachtprijs ten opzichte van verpachting zonder beperkingen een percentuele korting toegepast. De pachtprijzen voor pachtcontracten binnen de NNN gebieden zijn daarbij het sterkst gereduceerd. De pachtopbrengsten nemen daardoor in meerjarenperspectief af (baten verlaagd, € 400.000, nadelig).