Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

5.1.1.01 Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden

- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

UNA = Utrecht Noord-Holland Amsterdam
ISV = Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
P-ISV= Provinciaal Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
TWIN-H = Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland

5.1.1.02 Stimuleren van de woningbouwproductie

- Naar aanleiding van verzoeken van gemeenten de kwalitatieve woningbouw aangejaagd.
- Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen toegepast.
- Uitvoeringsregeling Collectieve Zelfbouw toegepast.
- Beschikbaar stellen van locaties voor zelfbouw door gemeenten en corporaties via kennis en afspraken in de RAP's gestimuleerd.
- Minimaal eenmaal per jaar klankbordgroep marktpartijen georganiseerd.
- Uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad toegepast.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

RAP = Regionaal Actieprogramma

5.1.1.03 Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering

- RAP's 2016-2020 uitgevoerd.
- Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio gemonitord en geactualiseerd.
- Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast.
- Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

RAP= Regionaal Actieprogramma

5.1.1.04 Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden

- Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten.
- Met gemeenten die achterlopen in taakstelling ambtelijke overleggen gevoerd (100%).
- Met gemeenten die hun taakstelling niet adequaat uitvoeren, bestuurlijke gesprekken gevoerd (100%) en escalatie op bestuurlijk niveau door middel van de vervolgstappen op de escalatieladder.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 5.1.1

Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

3.711

943

1.004

1.092

1.085

1.080

Directe lasten

40

203

200

200

200

200

Overdrachten

533

2.585

3.200

8.850

3.900

3.900

Subtotaal Lasten

4.284

3.731

4.404

10.142

5.185

5.180

Baten

-3.208

-1.185

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

1.075

2.546

4.404

10.142

5.185

5.180

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

687

0

0

0

0

0

Resultaat

1.763

2.546

4.404

10.142

5.185

5.180

Toelichting op de budgettabel

Overdrachten

Binnen het programma OV-knooppunten wordt samen met gemeenten, NS, Prorail en andere partijen gewerkt aan het verbeteren van de knoopwaarde (bereikbaarheid) en de plaatswaarde (verblijfskwaliteit) van knooppunten en verdere verdichting/verstedelijking rondom knooppunten. Het gaat hierbij om NS-stations op de Zaancorridor, de Kennemerlijn en de Schipholcorridor en nog een enkele daarbuiten. Voor de cofinanciering van diverse maatregelen en projecten, waarvoor gemeenten onvoldoende reguliere middelen beschikbaar hebben of waar geen gesloten businesscase mogelijk is, is een kasraming opgenomen van € 500.000 in 2017; € 2,3 miljoen in 2018; € 7,95 miljoen in 2019, € 3 miljoen in 2020 en € 3 miljoen in 2021.
In 2017 is de kasraming opgenomen voor de vaststelling en afrekening van subsidies uit de RIjksgelden Stedelijke vernieuwing ISV2 en BLS2 Stads en dorpsvernieuwing, totaal € 1,2 miljoen.

Baten

Tegenover de kasraming voor de vaststelling en afrekening van subsidies in 2017 staat een onttrekking uit de Rijksgelden Stedelijke vernieuwing ISV2 en BLS2 Stads en dorpsvernieuwing, totaal € 1,2 miljoen.