De belangen van de provincie Noord-Holland in de verbonden partijen brengen lasten en baten (dividenden) met zich mee.

Uitgaven

De lasten voor de verbonden partijen zijn terug te vinden in verschillende programma’s. De lasten (rentelasten) voor de deelnemingen in SADC en Zeehaven IJmuiden staan in programma 5 “Ruimte” onder operationeel doel 5.3.1.
De bijdragen aan de recreatieschappen zijn opgenomen in programma 5 onder operationeel doel 5.2.3. De bijdragen aan de omgevingsdiensten zijn opgenomen onder operationeel doel 4.1.2. De bijdragen van de provincie aan het Interprovinciaal Overleg zijn opgenomen in programma 1 “Openbaar bestuur”.

Inkomsten

In 2016 ontvingen wij over het boekjaar 2015 ca. € 10,2 miljoen aan dividend. Voor 2017 is een opbrengst begroot van € 11,2 miljoen en voor 2018 wordt een opbrengst verwacht van € 7 miljoen. Zie hiervoor het overzicht van de ontvangen bedragen per deelneming. Een aanzienlijk deel van de ontvangen dividenden wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.

Leningen en garantstellingen verstrekt aan verbonden partijen

Aan een aantal provinciale deelnemingen zijn bij oprichting of bij een latere financieringsbehoefte, leningen dan wel garanties verstrekt, namelijk:

 • Aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN) is een leningfaciliteit verstrekt van € 750.000, bedoeld voor participatie in een Startersfonds.  
 • De in het verleden met Polanenpark afgesloten leningovereenkomst voor een maximum bedrag van € 23 miljoen is medio 2016 afgelost. De aandeelhouders in PolanenPark staan sindsdien naar rato garant voor een bancaire lening van PolanenPark.  Voor de provincie betekent dit een garantstelling van maximaal € 8.000.000.
 • Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een lening verstrekt van € 635.000.
 • Aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. is een renteloze lening verstrekt ten behoeve van investeringen in bedrijventerreinen. Eind 2016 bedroeg de totale schuld € 11.086.095. Ten behoeve van het project Hoogtij is een borgtocht verstrekt aan de BNG Bank N.V. voor € 35 miljoen, waarvoor het Havenbedrijf Amsterdam N.V. voor 1/3 een contragarantie heeft gesteld aan de Provincie Noord-Holland.
 • Aan de stichting Voorbereiding Pallas-reactor is een subsidie in de vorm van een rentedragende geldlening verleend voor de activiteiten in de voorbereidingsfase van de Pallas-reactor
 • Aan de RUD Noord-Holland Noord is in januari 2016 is een lening van € 400.000 verstrekt bij wijze van voorfinanciering van de overdracht van de VTH-plustaken (en 35,5 FTE) van de provincie naar de RUD NHN. Het gaat om kosten die de RUD vooraf moet maken om het overdrachtsproces te kunnen realiseren en aanpassing in de RUD-organisatie te kunnen doen ten behoeve van de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord.

Risico’s verbonden aan verbonden partijen

De financiele risico’s gerelateerd aan verbonden partijen zijn als volgt weer te geven (zie tevens de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing):

Gestort aandelenkapitaal bij deelnemingen

Een aandeelhouder in een vennootschap (deelneming) heeft een bedrag betaald voor de aandelen. In het geval dat de vennootschap slechte resultaten behaalt, kan sprake zijn van (gedeeltelijk) verlies van dit bedrag. Dit dient dan op de provinciale balans te worden gecorrigeerd.
Voor een aantal deelnemingen is vanwege dit risico een bedrag in het provinciale weerstandsvermogen opgenomen.
Dividendopbrengsten van deelnemingen
Als een deelneming winsten behaalt, kan een deel van die winst als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze mogelijke dividenden zijn onzeker doordat pas na afloop van een boekjaar blijkt of het verwachte resultaat is behaald.
De provincie dekt in het weerstandvermogen het risico af dat 25% van het verwachte dividend niet wordt uitgekeerd.

Verstrekte leningen aan verbonden partijen

Zowel aan een aantal deelnemingen als aan enkele overige verbonden partijen zijn leningen verstrekt. Voor een deel van de verstrekte leningen heeft een dotatie aan het weerstandsvermogen plaatsgevonden in verband met het risico van niet-terugbetaling.

Verstrekte garanties aan verbonden partijen

Zowel ten behoeve van deelnemingen als van overige verbonden partijen zijn garanties/borgstellingen afgegeven. Voor een deel van de verstrekte bedragen heeft een dotatie aan het weerstandsvermogen plaatsgevonden, voor het geval een beroep wordt gedaan op deze garanties/borgstellingen.

Risico’s binnen Gemeenschappelijke Regelingen

Elke deelnemer aan een Gemeenschappelijke Regeling is in principe voor zijn aandeel verantwoordelijk voor mogelijke tekorten binnen de GR. In het provinciale weerstandsvermogen is hiervoor een aantal posten opgenomen.
Bovenstaande risico’s zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen als Financieringsrisico’s, Beleidsrisico’s of als Risico’s Verbonden Partijen.

Staat van deelnemingen

Staat van deelnemingen

dienstjaar 2017

Deelneming

Vestigings-

Nominale

Percentage

Bestuurlijk

Publiek

Bijdrage

Wijzigingen

Resultaat

Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

Vreemd

Vreemd

Verstrekte

Dividend

Geraamd

plaats

Waarde

belang

belang

doel

provinciale doelen

2016

2016

begin 2016

eind 2016

Vermogen

Vermogen

leningen

ontvangen

Dividend

Dividend

Aandelen

begin 2016

eind 2016

eind 2016

in 2016

in 2017

in 2018

%

1

Alliander N.V.

Arnhem

62.654.400

9,16

Stemrecht AvA

Energievoorziening

Investeringen in energie- infrastructuur

Verkoop dochter Endinet

282.000.000

3.687.000.000

3.864.000.000

4.093.000.000

3.871.000.000

-

7.786.000

9.506.000

5.000.000

Bijdragen aan duurzaamheids-initiatieven

2

N.V. Afvalzorg Holding

Haarlem

12.600.000

90,00

Stemrecht AvA

Efficiënt gebruik stortplaatsen

Beheer en exploitatie afval-stortlocaties

4.557.000 (1)

46.277.000 (1)

49.886.000 (1)

112.264.000 (1)

113.080.000 (1)

-

1.125.000

1.125.000

1.125.000

3

N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Velserbroek

6.806.703

100,00

Stemrecht AvA

Drinkwatervoorziening en natuurbeheer

Levering drinkwater

6.895.000

207.680.000

213.942.000

582.622.000

570.815.000

-

664.000

633.000

630.000

Beheer natuurgebieden

4

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

Haarlem

370.000

100,00

Stemrecht AvA

Beheer en onderhoud recreatiegebieden

Beheer en onderhoud recreatiegebieden

551.450-

3.937.626

3.386.176

1.361.535

2.188.987

-

-

-

-

5

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

Schiphol

3.424.680

25,00

Stemrecht AvA, Voordracht lid RvC

Ruimtelijke inrichting Schipholgebied

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

2.887.000

99.576.000

102.463.000

24.970.000

23.784.000

-

-

-

-

Werving en acquisitie

6

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)

Zaanstad

787.500

33,30

Stemrecht AvA

Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

borgtocht ad € 35 miljoen

5.140.000

-4.346.000

6.808.000

96.824.000

72.758.000

11.086.095

-

-

-

en agiostorting ad € 2 miljoen

7

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

Alkmaar

26.460

49,00

Stemrecht AvA, Voordracht voorzitter RvC

Ontwikkeling Economie

Marketing en acquisitie

55.005

834.614

889.619

2.486.600

2.087.462

750.000

-

-

-

Versterking economie

8

PolanenPark B.V.

Haarlem

7.200

40,00

Stemrecht AvA

Ontwikkeling bedrijventerrein

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

aflossing lening

69.237

318.831

388.068

19.058.254

1.361.432

-

-

-

borgtocht ad € 8 miljoen

9

PolanenPark C.V.

Schiphol

7.200

40,00

Stemrecht VvV

Ontwikkeling bedrijventerrein

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

-

1.575.427

1.575.553

19.701.338

17.720.064

-

-

-

-

10

Zeehaven IJmuiden N.V.

IJmuiden

408.402

8,4 (certificaten van aandelen)

Benoeming bestuurslid beherende stichting

Visserijbelangen

Beheer en exploitatie van visafslag en havenfaciliteiten

1.750.000

18.450.000

19.804.000

38.613.000

37.608.000

635.000

24.504

24.504

25.000

11

Zeestad Beheer B.V.

Den Helder

9.000

50,00

Stemrecht AvA

Stadsvernieuwing Den Helder

Stedelijke vernieuwing

-

18.000

18.000

-

-

-

-

-

-

12

Zeestad C.V.

Den Helder

6.900.000

49,00

Stemrecht VvV

Stadsvernieuwing Den Helder

Stedelijke vernieuwing

-

43.639.501

40.527.690

1.386.215

567.044

-

-

-

-

13

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

Haarlem

18.000

100,00

Stemrecht AvA

Stimulering duurzame energie en ontwikkeling economie

Participaties in duurzame energie bedrijven

-1.570.937

2.668.139

1.097.202

94.398

4.448

-

-

-

-

14

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Den Haag

1.525.875

1,10

Stemrecht AvA

Belegging

n.v.t.

369.000.000

4.163.000.000

4.486.000.000

145.348.000.000

149.268.000.000

-

622.557

1.000.974

300.000

15

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Den Haag

11.845

0,20

Stemrecht AvA

Belegging

n.v.t.

107.000.000

1.399.000.000

1.507.000.000

89.915.000.000

92.907.000.000

-

-

-

-

16

Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

Amsterdam

36.038

16,9 (gewoon), 20,07 (preferent)

Stemrecht AvA

Ontwikkeling economie

Participaties in medische en life science bedrijven

482.384- (1)

11.074.436 (1)

11.114.636 (1)

43.069 (1)

42.890 (1)

-

-

-

-

17

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

Haarlem

1,00

100,00

stemrecht AvA

stimuleren duurzame economie

Participaties in duurzame economie bedrijven

656.408- (1)

927.670 (1)

1.221.262 (1)

225.955 (1)

42.398 (1)

-

-

-

-

(1) betreft de gegevens over 2015 aangezien de gegevens over 2016 nog niet bekend zijn

TOTAAL

95.593.303

12.471.095

10.222.061

12.289.478

7.080.000

Gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen

De provincie Noord-Holland neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen en in een aantal overige verbonden partijen. In de onderstaande tabel staan deze verbonden partijen opgesomd. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving en inzicht in de financiële gegevens van elk van de gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
Voor inzicht in financiële gegevens wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van gegevens over 2016. Indien deze nog niet bekend waren op het moment van opstellen van deze paragraaf, wordt gebruik gemaakt van de meest recent gepubliceerde gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

OD

Doel

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

5.1.2

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

2. Recreatieschap Spaarnwoude

6.2.3

Beheer recreatiegebied

3. Recreatieschap Groengebied Amstelland

6.2.3

Beheer recreatiegebied

4. Recreatieschap Twiske-Waterland

6.2.3

Beheer recreatiegebied

5. Recreatieschap Landschap Waterland

6.2.3

Beheer recreatiegebied

6. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

6.2.3

Beheer recreatiegebied

7. Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

6.2.3

Beheer recreatiegebied

8. Beheersregeling Amstel

2.1.4

Beheer Amstel

9. Randstedelijke Rekenkamer

1.1.1

Rekenkamerfunctie

10. Waddenfonds

6.

Beheren en besteden Waddenfonds

11. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

12. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

13. RUD Noord-Holland Noord

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

14. Omgevingsdienst IJmond

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

Privaatrechtelijke rechtspersonen

15. Interprovinciaal Overleg (vereniging IPO)

1.1.1

Belangenbehartiging provincies

16. Stichting Gooisch Natuurreservaat

6.2.1

Beheer natuurgebied

17. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

5.1.2

Verbeteren leefkwaliteit Schipholregio

18. Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

5.3.1

Versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied

19. Stichting administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden

5.3.1

Ontwikkeling haven

20. Stichting Oneindig Noord-Holland

7.5.2

Digitaal ontsluiten cultureel erfgoed

21. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

5.3.1

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor

Publiekrechtelijk rechtspersoon

22. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

4.1.2

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is opgericht door de Provincie Noord-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat), het Hoogheemraadschap van Rijnland en 21 (deel)gemeenten rondom de luchthaven. Het Schadeschap is belast met de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de Planologische Kernbeslissing Schiphol van 1995, en de daarop volgende Luchthavenindelingsbesluiten en de Luchthavenverkeersbesluiten. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol.

Naam

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Visie en beleidsvoornemens

Met het oprichten van het Schadeschap in 1998 hebben overheden één loket willen instellen voor burgers en bedrijven voor schadeveroorzakende besluiten van overheden over Schiphol.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijke regeling
Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

Bestuurlijk belang

Zorgvuldige en tijdige afwikkeling van de schadevergoedingen

Activiteiten

Het Schadeschap behandelt verzoeken om schadevergoeding van omwonenden/bedrijven rond Schiphol die schade lijden ten gevolge van overheidsbesluiten op grond van de Wet Luchtvaart over Schiphol.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

De activiteiten van het Schadeschap Schiphol hebben bijgedragen aan effectieve regionale samenwerking om schadegevallen formeel en zorgvuldig af te handelen.

Bevoegdheden

Via gemeenschappelijke regeling

Naam

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland (1 stem)

Algemeen Bestuur
8 leden, 22 stemmen

A. Tekin

Dagelijks bestuur

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

Aalsmeer (2 stemmen), Amstelveen (2 stemmen), Haarlemmermeer (2 stemmen), Nieuwkoop (1 stem), Uitgeest (1 stem), Zaanstad (2 stemmen) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (11 stemmen).

Financieel belang

Baten begroting 2017

€ 6.576.750

Deelnemersbijdragen

Geen

Provinciale bijdrage

Geen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 233.326

2016: € 232.468

Vreemd vermogen

2015: € 138.429

2016: € 83.661

Resultaat na bestemming

2015: € - 2.723

2016: € - 858

Recreatieschappen

Er zijn in Noord-Holland zes recreatieschappen waarin de provincie deelnemer is (de provincie neemt geen deel aan het Recreatieschap Westfriesland). Al deze schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de recreatieschappen. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de kerngegevens van de individuele schappen.
Per 1 januari 2017 is de provincie uit de gemeenschappelijk regeling recreatieschap Geestmerambacht getreden.

Naam

Recreatieschappen

Visie en beleidsvoornemens

Elk recreatieschap heeft een eigen ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de doelen voor het gebied als totaal en per deelgebied zijn opgenomen.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijk openbaar lichaam (art. 8, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen) met als doel een evenwichtige ontwikkeling van openluchtrecreatie binnen het gebied met aandacht voor natuur en landschap.

Bestuurlijk belang

Invloed houden op ruimtelijke ontwikkelingen en financiële bijdrage

Activiteiten

Ontwikkeling en beheer recreatiegebieden

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

7010 ha. adequaat beheerd groen door de recreatieschappen

Bevoegdheden

Verordende en toezichthoudende bevoegdheden.

Naam

2. Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

A. Tekin

Dagelijks bestuur

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

A. Baerveldt (Velsen)

1 stem

J.C.W. Nederstigt (Haarlemmermeer)

1 stem

C.Y. Sikkema (Haarlem)

1 stem

R. van Haeften (Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 7.971.037

Deelnemersbijdragen

€ 2.911.413

Provinciale bijdrage

€ 1.502.509

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 17.260.874

2016: € 17.679.400

Vreemd vermogen

2015: € 2.112.054

2016: € 1.390.300

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Naam

3. Recreatieschap Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats

Amstelveen

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

M.T.J. Blankers-Kasbergen (Ouder-Amstel)

1 stem

R.P. Grondel (Diemen)

1 stem

P. Bot (Amstelveen)

3 stemmen

A. Choho/N. Ozütok/A.M. Bosman (Amsterdam)

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 4.724.861

Deelnemersbijdragen

€ 3.186.174

Provinciale bijdrage

€ 888.943

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 3.044.861

2016: € 3.296.985

Vreemd vermogen

2015: € 2.709.610

2016: € 2.948.987

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Naam

4. Recreatieschap het Twiske (gefuseerd met Landschap Waterland in 2013, maar met gescheiden boekhoudingen)

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
6 stemmen

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel (m.b.t. financiële stukken)

1 stem

J. Klinkhamer (Oostzaan)

1 stem

J. Schalkwijk (Wormerland)

2 stemmen

A.C. Nienhuis (Landsmeer)

3 stemmen

E.S. Tijmstra (Purmerend)

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 2.735.762

Deelnemersbijdragen

€ 1.736.650

Provinciale bijdrage

€ 1.002.047

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 2.481.406

2016: € 2.574.108

Vreemd vermogen

2015: € 292.090

2016: € 132.144

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Naam

5. Recreatieschap Landschap Waterland

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

5 stemmen

S. Groenewoud (Amsterdam)

1 stem

A.J.M. van Beek (Beemster)

1 stem

G.J.M. Bekhuis (Waterland)

4 stemmen

L. Vissers-Koopman (Zaanstad)

2 stemmen

H. Schutt (Edam-Volendam)

1 stem

A.C. Nienhuis (Landsmeer)

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 747.799

Deelnemersbijdragen

€ 658.088

Provinciale bijdrage

€ 339.968

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 1.817.229

2016: € 1.810.678

Vreemd vermogen

2015: € 48.583

2016: € 34.655

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Naam

6. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

A. Tekin

Dagelijks bestuur

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

A.W.M. Schoorl (Heemskerk)

1 stem

J.P. Nagengast (Alkmaar)

1 stem

L. Vissers-Koopman (Zaanstad)

1 stem

A.N. Dellemijn (Heiloo)

1 stem

C.G. van Weel-Niesten (Beverwijk)

1 stem

J.M. Kloosterman (Uitgeest)

1 stem

C.P.M. Rood (Castricum)

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 2.004.382

Deelnemersbijdragen

€ 1.382.227

Provinciale bijdrage

€ 762.095

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 1.411.483

2016: € 1.747.172

Vreemd vermogen

2015: € 439.453

2016: € 187.953

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Naam

7. Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

Vestigingsplaats

Utrecht

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
2 stemmen

A. Tekin en P.E. Kirch-Voors

Dagelijks bestuur

A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

6 stemmen

Wijdemeren
M. Smit
G. Zagt
N.W.M. Roosenschoon
S. Poels
D. van Enk
J.J. de Kloet

6 stemmen

Stichtse Vecht
P.F. de Groene
P.G. Paul
W.M.M. Hoek
G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp
D.T. Verwoert
E.J. Zeldenrust

2 stemmen

Provincie Utrecht
M. Pennarts
W. Ubaghs

2 stemmen

Gemeente Utrecht
K. Geldof
L. van Hooijdonk

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 2.237.800

Deelnemersbijdragen

€ 1.319.400

Provinciale bijdrage

€ 387.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 600.000

2016: € n.n.b.

Vreemd vermogen

2015: € 1.513.100

2016: € n.n.b.

Resultaat na bestemming

2015: € 225.700

2016: € n.n.b.

Beheersregeling Amstel

De Beheersregeling Amstel is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel.

Naam

8. Beheersregeling Amstel

Visie en beleidsvoornemens

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wensen een doelmatig beheer van de Amstel als vaarweg. Het gaat dan om een vlotte en veilige scheepvaart op de Amstel.

Rechtsvorm en doel

Het provinciaal doel ten aanzien van vaarwegen is het transport over water bevorderen voor zover dat een bijdrage kan leveren aan de ontlasting van de wegen en aan een vermindering van de belasting van het milieu. Daarnaast ambieert Noord-Holland om de watersportprovincie van Nederland te worden. In de overeenkomst wordt de uitvoering van het beheer van de in de provincies Utrecht en Zuid-Holland gelegen gedeelten van de Amstel, gedeelte Omval-Amsterdam-Tolhuissluis, gelegd bij de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt beoogd het verbrokkelen van publiekrechtelijk vaarweg- en scheepvaartbeheer te voorkomen. Er is sprake van een overeenkomst.

Bestuurlijk belang

Er kan gesteld worden dat de Amstel doelmatig wordt beheerd. Dit is mogelijk omdat door de beheerregeling het beheer bij één provincie, de provincie Noord-Holland is belegd. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is daarmee eenduidig geregeld.

Activiteiten

De provincie Noord-Holland beheert en onderhoudt de Amstel vanaf de Tolhuissluis tot de provinciale beheergrens nabij de Omval in Amsterdam. Noord-Holland doet dit ook op de binnen de provincies Utrecht en Zuid-Holland gelegen delen van de Amstel.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

D.m.v. de Beheersregeling Amstel is ook in 2016 een doelmatig vaarweg- en nautisch beheer van de Amstel tussen Tolhuissluis en Omval Amsterdam uitgevoerd. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de hierboven vermelde doelen.

Bevoegdheden

De provincie Noord-Holland treedt op als technisch en nautisch beheerder van de Amstel, gedeelte Omval-Amsterdam-Tolhuissluis.

Naam

8. Beheersregeling Amstel

Vestigingsplaats

n.v.t.

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid; n.v.t.

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid; n.v.t.

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 0

2016: € 0

Vreemd vermogen

2015: € 0

2016: € 0

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

De inkomsten en uitgaven omtrent deze beheersregeling worden niet apart bijgehouden. De Amstel is één van de ca. 15 vaarwegen die de provincie Noord-Holland in beheer en onderhoud heeft (de Amstel is ca. 25 kilometer lang op een totaal van ca. 250 kilometer vaarweg die we als provincie beheren). De delen van de Amstel die liggen in Zuid-Holland en Utrecht zijn daar ongeveer een kwart van. We hebben daar geen oever-onderhoud (dat is niet bij ons in beheer) en de laatste jaren zijn geen baggerwerken uitgevoerd. Blijft over het beheer en de zorg voor het in goede staat houden. Dit zijn apparaatskosten voor schouw, vergunningverlening, toezicht, handhaving etc.

Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

Naam

9. Randstedelijke Rekenkamer

Visie en beleidsvoornemens

De Randstedelijke Rekenkamer ziet het als haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Rekenkamer als belangrijkste kenmerken van haar producten.

Rechtsvorm en doel

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren.

Bestuurlijk belang

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan om gezamenlijk op een effectieve en efficiënte wijze de wettelijke opdracht voor het instellen van een rekenkamer vorm en inhoud te kunnen geven.

Activiteiten

De Randstedelijke Rekenkamer verricht onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De Rekenkamer informeert primair de Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Met haar onderzoeken beoogt de rekenkamer bij te dragen aan het verbeteren van het functioneren van het provinciaal bestuur en de daarmee verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording. In 2016 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar:

 • de wijze waarop de provincie Noord-Holland invulling heeft gegeven aan de verantwoordelijk om stiltegebieden aan te wijzen,
 • de wijze waarop de informatieveiligheid is geborgd binnen de provinciale organisatie,
 • de wijze waarop de provincie opdracht geeft voor de uitvoering van VTH-taken bij majeure risocobedrijven,
 • het provinciale beleid inzake geluidhinder en de uitvoering daarvan.  

Bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

Naam

9. Randstedelijke Rekenkamer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

Er is één lid van de Randstedelijke Rekenkamer. Per ultimo 2016 is dat dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA.

Dagelijks bestuur

Het lid van de rekenkamer vervult tevens de functie van directeur.

Andere deelnemers en stemaandeel

Andere deelnemers zijn de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Iedere deelnemer heeft hetzelfde stemaandeel.

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 1.588.800

Deelnemersbijdragen

€ 1.550.200

Provinciale bijdrage

€ 418.388

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 215.000

2016: € 295.000

Vreemd vermogen

2015: € 703.746

2016: € 875.894

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Openbaar lichaam Waddenfonds

Openbaar lichaam Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân.

Naam

10. Openbaar lichaam Waddenfonds

Visie en beleidsvoornemens

Het Waddenfonds is na het rapport van Adviesgroep Waddenzeebeleid (commissie Meijer) oorspronkelijk opgericht in 2007 om de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap te stimuleren. Er is toen €800 miljoen ter beschikking gesteld voor aanvullende investeringen in het Waddengebied. Hiertoe is in 2007 het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds loopt tot en met 2026. Later is daar door de Tweede Kamer een economische doelstelling aan toegevoegd.
Het Rijk heeft het Waddenfonds per 1 januari 2012 overgedragen aan de drie Waddenprovincies, Noord-Holland, Groningen en Fryslân. In totaal is er met de decentralisatie van het Waddenfonds een bedrag gemoeid van ruim € 562 miljoen.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
De doelen van het Waddenfonds zijn:
a. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;
b. het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
c. een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;
d. het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Bestuurlijk belang

Gezamenlijk beheren en programmatisch besteden van de gelden van het Waddenfonds.

Activiteiten

Het beheer van het Waddenfonds, opstellen en vaststellen subsidieverordening en uitvoeringsprogramma, verstrekken van subsidies ten laste van het Waddenfonds; het op privaatrechtelijke titel besteden van middelen ten laste van het Waddenfonds; de voorbereiding van het door provinciale staten vast te stellen Uitvoeringskader Waddenfonds. Deze activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van het bestuursakkoord en de door provinciale staten vastgestelde beleidskaders met betrekking tot het werkingsgebied van het Waddenfonds. (zie artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds).
Voorts worden er een Uitvoeringsprogramma (art.27), Begroting (art. 29), Jaarverslag en Jaarrekening (art. 30) opgesteld).

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

In 2016 hebben o.a. de volgende projecten subsidie ontvangen van het Waddenfonds. Een aantal van deze projecten komt ook in aanmerking voor provinciale cofinanciering.
Een bedrag van € 47,5 miljoen is gereserveerd voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds ruim € 20 miljoen beschikbaar. Concreet gaat het om bijdragen aan de vismigratierivier, de realisatie van een beleefcentrum en om een spuistroomcentrale. Met de financiële bijdrage uit het Waddenfonds wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt.
Voor duurzame recreatie- en toerismeprojecten krijgen zes projecten in de drie Waddenprovincies een subsidie. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 26,8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het Waddengebied. Het project “Atlantikwall in het Waddengebied” ontvangt 2,9 miljoen euro om zes Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te herstellen en toegankelijk te maken voor toeristen. In de bunkers komen onder meer exposities over de Atlantikwall, die de Duitse bezetter langs de Noordzeekust bouwden als verdedigingslinie tegen de geallieerde legers.Voor het project Sound Sea Food is € 200.000,-- beschikbaar voor het attractiever maken van de visafslag in Den Oever. Op de wekelijkse vismarkt kunnen dagjesmensen en verblijfsrecreanten straks zelf vis veilen, fileren en bereiden. Ook richt het project zich op voorlichting over de vangst, verwerking en consumptie van duurzame vis en de positie hierin van Den Oever als vissershaven.
Voor een grote opknapbeurt van het bekende Vlietermonument op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het monument markeert de locatie waar in 1932 het laatste stuk Afsluitdijk is gedicht. Naast de restauratie worden ook toeristische voorzieningen rond het Vlietermonument gemoderniseerd. Daarnaast komt er een fietspad van Den Oever naar het monument aan de Waddenzeezijde en kunnen toeristen er terecht voor informatie over het Werelderfgoed Waddenzee en de Afsluitdijk.
Het project ‘Wier van Wieringen’ op voormalig eiland Wieringen wordt gesubsidieerd met ruim 1,1 miljoen euro. Het bedrag wordt geïnvesteerd in het herstel van cultuurhistorisch erfgoed, zoals de Wierdijken en de Wierschuur. De Wierschuur wordt een toeristisch belevingscentrum met informatie over de eeuwenlange strijd tegen het water op Wieringen en het economisch belang van zeegras

Bevoegdheden

Aan het openbaar lichaam Waddenfonds zijn de volgende publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen:
De verordenende bevoegdheid, voor zover het vaststellen van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4.23, eerste lid, Awb, noodzakelijk is ten behoeve van het verstrekken van subsidies ten laste van de begroting van het Waddenfonds;
het nemen van besluiten inzake het verstrekken van subsidie ten laste van de begroting van het Waddenfonds, overeenkomstig titel 4.2 Awb.
(Zie artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Naam

10. Openbaar lichaam Waddenfonds

Vestigingsplaats

Leeuwarden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
3 stemmen

Naam AB-leden vanuit Noord-Holland: W. Bakker, E.A.S. Rommel, gedeputeerde C.J. Loggen.

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: C.J. Loggen

Andere deelnemers en stemaandeel

Provincie Fryslân en Provincie Groningen

1 stem

Deelnemers Provincie Groningen: H. Staghouwer (DB)

1 stem

Deelnemers Provincie Fryslân: K. Kielstra (DB)

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 29.308.000

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 68.564.696

2016: € 78.064.368

Vreemd vermogen

2015: € 101.265.654

2016: € 99.275.138

Resultaat na bestemming

2015: € 21.406.507

2016: € 14.543.350

Omgevingsdiensten

Er zijn in Noord-Holland vier omgevingsdiensten. De provincie neemt deel in deze omgevingsdiensten.

Naam

Omgevingsdiensten

Visie en beleidsvoornemens

Verbetering van dienstverlening, kwaliteit van vergunningverlening en handhaving op gebied van milieu, bodem en ruimtelijke ordening. Creëren van gelijk speelveld voor bedrijven. Verhoging van efficiëntie van het functioneren op dit gebied.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Bestuurlijk belang

PNH blijft bevoegd gezag voor taken die de OD uitvoert. PNH is bestuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit die de OD levert aan het bedrijfsleven en de burgers en draagt ook de risico’s van slecht functioneren van de OD

Activiteiten

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

De omgevingsdiensten hebben door vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht bij bedrijven en instellingen in de eigen regio’s in Noord-Holland bijgedragen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de provincie betreffende de kwaliteit van de leefomgeving, veiligheid en duurzaamheid.

Bevoegdheden

Gemandateerd door de deelnemers

Naam

11. Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Lelystad

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
% stemmen

Naam AB-lid A. Tekin
Stem: 4,63%

Dagelijks bestuur

Geen DB-lid

Andere deelnemers en stemaandeel

Flevoland 32,84 %
Wijdemeren 3,36 %
Lelystad 12,35 %
Gooise Meren 6,94 %
Almere 9,17 %
Urk 2,5 %
Zeewolde 6,38 %

Dronten 5,87 %
Huizen 2,07 %
Noordoostpolder 7,28 % Hilversum 2,02 %
Weesp 3,46 %
Blaricum 0,54 %
Laren 0,81%

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 11.676.644

Deelnemersbijdragen

€ 11.178.299

Provinciale bijdrage

€ 513.410

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 2.363.833

2016: € 2.017.534

Vreemd vermogen

2015: € 3.063.451

2016: € 2.070.974

Resultaat na bestemming

2015: € 608.133

2016: € 937.277

Naam

12. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

Zaandam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
% stemmen

Namen AB-leden: A. Tekin en J.H.M. Bond
Stem: 20 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

Amsterdam 30 %
Haarlemmermeer 16 %
Zaanstad 9 %
Aalsmeer 5 %

Amstelveen 5 %
Diemen 5 %
Ouder-Amstel 5%
Uithoorn 5 %

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 43.095.000

Deelnemersbijdragen

€ 40.836.000

Provinciale bijdrage

€ 11.811.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 3.391.000

2016: € 4.985.000

Vreemd vermogen

2015: € 14.004.000

2016: € 16.662.000

Resultaat na bestemming

2015: € 1.891.000

2016: € 1.672.000

Naam

13. RUD Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats

Hoorn

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
% stemmen

Naam AB-lid A. Tekin
Stem: 25 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid A. Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

Den Helder 6 %
Hollands Kroon 7 %
Schagen 7 %
Texel 3 %
Drechterland 3 %
Enkhuizen 2 %
Hoorn 8 %
Koggenland 2 %
Medemblik 6 %
Opmeer 2 %

Stedebroec 2 %
Alkmaar 9 %
Bergen 4 %
Castricum 4 %
Heiloo 2 %
Heerhugowaard 5 %
Langedijk 3 %

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 16.289.381

Deelnemersbijdragen

€ 16.187.481

Provinciale bijdrage

€ 5.597.655

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 625.942

2016: € 902.161

Vreemd vermogen

2015: € 2.920.596

2016: € 3.450.881

Resultaat na bestemming

2015: € 298.021

2016: € 653.405

Naam

14. Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
Stemmen

Naam AB-lid A. Tekin
Stemmen: 13 (van 100)

Dagelijks bestuur

Geen DB-lid

Andere deelnemers en stemaandeel

Beemster 2
Beverwijk 15
Bloemendaal 1
Edam-Volendam 2
Haarlem 20
Heemstede 1
Heemskerk 8

Landsmeer 1
Oostzaan 1
Purmerend 2
Uitgeest 3
Velsen 27
Wormerland 2
Zandvoort 2
Waterland 0

Financieel belang

Baten begroting 2018

€ 9.385.613

Deelnemersbijdragen

€ 6.057.574

Provinciale bijdrage

€ 803.015

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 714.867

2016: € 773.661

Vreemd vermogen

2015: € 10.482.087

2016: € 12.613.348

Resultaat na bestemming

2015: € 107.309

2016: € 143.788

Interprovinciaal Overleg

De provincie Noord-Holland neemt deel in een interprovinciaal samenwerkingsverband. Het voornaamste doel van de vereniging is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau.

Naam

15. Interprovinciaal Overleg

Visie en beleidsvoornemens

Interprovinciale afstemming en belangenbehartiging

Rechtsvorm en doel

Vereniging; het IPO is een vereniging van en voor de provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in Bestuur en Algemene Vergadering.

Bestuurlijk belang

Afstemming en belangenbehartiging

Activiteiten

Afstemming en belangenbehartiging

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Belangenbehartiging in Den Haag en in Brussel op verschillende relevante provinciale dossiers.

Bevoegdheden

Het IPO treedt op als vertegenwoordiger van de twaalf provincies richting het Rijk, op die dossiers die voor de provincies van belang zijn.

Naam

15. Interprovinciaal Overleg

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en aandeel

Provincie Noord-Holland

Bestuurslid

Naam AB-leden: A.A.J. Jellema en M.C.A. Klein

Financieel belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.

Baten begroting 2017 € 6.864.352
Deelnemersbijdragen € 6.786.352
Provinciale bijdrage € 648.677

Stichting Gooisch Natuurreservaat

De provincie Noord-Holland vormt, samen met vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren) en de gemeente Amsterdam, de Stichting Gooisch Natuurreservaat. De stichting heeft als doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze te eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek het genot van dat natuurschoon te verzekeren door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen.

Naam

16. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Visie en beleidsvoornemens

In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed (samen het "natuurschoon") een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud van deze waarden in het Gooi vindt het Gooisch Natuurreservaat daarom van groot belang voor de bewoners en bezoekers van de regio, voor nu en later. Iedereen dient de natuur en het landschap te kunnen ervaren en dient er kennis over te kunnen vergaren. De verkregen ervaringen en inzichten zullen leiden tot sympathie voor natuurbescherming, een voorwaarde voor duurzaam behoud van de terreinen.
De stichting is bovendien van mening dat de voor het Gooi kenmerkende flora en fauna, los van de betekenis voor het welzijn van de mens, recht hebben op voldoende leefruimte van goede kwaliteit. Om het ecologisch functioneren van de natuurterreinen of – op grotere schaal – de Gooise stuwwallen te kunnen waarborgen, moet over eigendoms- en bestuursgrenzen heen worden gekeken. Uiteindelijk gaat het om het Gooi als deel van de Heuvelrug en als schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Het Gooisch Natuurreservaat beheert circa 2800 hectare natuurgebied.

Rechtsvorm en doel

Stichting volgens statuten. Financiering door de participanten (bestaande uit de provincie, de gemeenten in het Gooi en de gemeente Amsterdam) is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit leden van de verschillende colleges van Burgemeester en Wethouders, en van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De stemverhouding in het bestuur is als volgt: provincie Noord-Holland 4 stemmen; gemeente Amsterdam 2 stemmen; gemeente Gooise Meren 3 stemmen, gemeente Blaricum 1 stem; gemeente Hilversum 4 stemmen; gemeente Huizen 2 stemmen; gemeente Laren 1 stem De voorzitter en twee externe deskundigen- bestuursleden hebben elk 1 stem.

Activiteiten

Het aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden, het bevorderen en reguleren van het recreatieve gebruik van de gebieden, handhaving en toezicht in natuurgebieden, belangenbehartiging van natuur in multidisciplinaire projecten, het verzorgen van natuur- en milieueducatie.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Met de provinciale participantenbijdrage heeft GNR voornoemde activiteiten kunnen uitvoeren, in aanvulling op de provinciale subsidies voor natuur-en recreatiebeheer. Hiermee hebben deze middelen bijgedragen aan de realisatie van onze doelstelling om het groen te beschermen en tevens recreatief te benutten.

Bevoegdheden

Aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden, voor zover binnen het statuut is toegestaan. De stichting heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden.

Naam

16. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Vestigingsplaats

Hilversum

Bestuurders en aandeel

Provincie Noord-Holland

Bestuurslid

A. Tekin

Financieel belang

De statuten van de stichting bepalen dat de deelnemers het exploitatietekort van de stichting dragen, volgens de volgende, in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen, verdeelsleutel: Provincie Noord-Holland 25%; Gemeente Amsterdam 10%; Gemeente Gooise Meren en de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden gezamenlijk voor 65%.

Baten begroting 2017

€ 3.309.770

Deelnemersbijdragen
Provinciale bijdrage

€ 1.975.870
€ 518.020

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 1.481.219

2016: € 1.240.155

Vreemd vermogen

2015: € 570.859

2016: € 610.320

Resultaat na bestemming

2015: € - 1.385

2016: € - 121.308

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

De Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is opgericht teneinde de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio, in de ruimste zin van het woord te bevorderen.

Naam

17. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Visie en beleidsvoornemens

Realiseren van gebiedsgerichte projecten en individuele maatregelen conform het convenant Leefbaarheid 2007 (onderdeel van de Aldersafspraken 2007)

Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm: Stichting
Doel: verbetering leefkwaliteit in omgeving Schiphol

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Schiphol: Voorzitter Raad van Toezicht

Activiteiten

Uitvoering en monitoring bestuurlijk overleg en coordinatie van de plannen, voorvloeiende uit het convenant.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

De stichting draagt zorg voor een betere balans tussen lusten en lasten van Schiphol. Door investeringen in de omgeving die belast wordt door vliegtuiggeluid, waar ruimtelijke beperkingen zijn door de nabijheid van Schiphol en hinder beperkende maatregelen niet mogelijk zijn, wordt de leefbaarheid verbeterd.

Bevoegdheden

Beheren van gelden, beoordelen van aanvragen voor uitkeringen, verstrekken van uitkeringen.

Naam

17. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Vestigingsplaats

Haarlemmermeer

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid: geen deelneming aan AB vanuit PNH

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: geen deelname PNH

Andere deelnemers en stemaandeel

J. Bolhoeve

B. Schneiders

A. Rutten

Financieel belang

Baten begroting 2017

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 5.400.000

Provinciale bijdrage

€ 2.500.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 24.941.987

2016: € 48.752.366

Vreemd vermogen

2015: € 644.421

2016: € 115.251

Resultaat na bestemming

2015: € 0

2016: € 0

Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Naam

18. Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Visie en beleidsvoornemens

De ambitie is om met het NZKG een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam

Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm: Stichting
Doel: versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied.

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Havens: Voorzitter Bestuursplatform NZKG

Activiteiten

Minimaal 4 keer per jaar komt het bestuursplatform bijeen

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Ruimte-intensiveringsmonitor, inventarisatie leefbaarheidsdoelstellingen en uitvoering, werkateliers duurzaamheid en leefbaarheid, Synopsis SHIP.

Bevoegdheden

Benoemen programmamanager, opdrachtgever regionale projecten uit het uitvoeringsprogramma en verantwoordelijk voor de jaarrekening van de stichting.

Naam

18. Stichting Masterplan Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

IJmuiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

Naam AB-lid: gedeputeerde mw. E. Post (voorzitter)
4 leden in AB, provincie Noord-Holland heeft 1 stem

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: Gedeputeerde mw. E. Post

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

Wethouder EZ. D. Straat namens gemeente Zaanstad

1 stem

Wethouder EZ T. de Rudder namens gemeente Beverwijk

1 stem

Wethouder EZ A. Verkaik namens gemeente Velsen

1 stem

Wethouder EZ R. van Haeften namens Haarlemmerliede

Financieel belang

Baten begroting 2017

€ 187.719

Deelnemersbijdragen

€ 187.719

Provinciale bijdrage

€ 57.105

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 319.434

2016: € 238.617

Vreemd vermogen

2015: € 751.271

2016: € 498.098

Resultaat na bestemming

2015: € - 64.409

2016: € - 51.717

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Naam

19. Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Visie en beleidsvoornemens

Beheer en ontwikkeling van haven- en visveilinginfrastructuur t.b.v. economische ontwikkeling

Rechtsvorm

Stichting

Bestuurlijk belang

8,4%

Doel en activiteiten

Het administreren en beheren van aandelen in het kapitaal van de te IJmuiden (gemeente Velsen) gevestigde naamloze vennootschap Zeehaven IJmuiden N.V.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Beheren aandelenpakket en ontvangst dividenden

Bevoegdheden

De provincie benoemt één lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Naam

19. Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

 1. stemmen

E. Post (lid)

Dagelijks bestuur

n.v.t.

Financieel belang

Baten begroting 2017

€ 8.269.000

(Zeehaven IJmuiden N.V.)

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 18.450.000

2016: € 19.804.000

Vreemd vermogen

2015: € 38.613.000

2016: € 37.608.000

Resultaat na bestemming

2015: € 1.097.000

2016: € 1.750.000

Stichting Oneindig Noord-Holland

Naam

20. Stichting Oneindig Noord-Holland

Rechtsvorm en taak

Stichting
De Provincie Noord-Holland heeft middels het GS-Besluit van 7 mei 2013, nr. 97754/166511 de Stichting Oneindig Noord-Holland belast met de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het gaat om de volgende publieke taken:
‘Het al dan niet digitaal ontsluiten van cultureel erfgoed voor een breed publiek’ en ‘Het al dan niet digitaal bijeenbrengen van Noord-Hollandse collecties en verhalen’.

Bestuurlijk belang

Omdat het gaat om een verzelfstandigd provinciaal project is het belangrijk dat de provincie zelf sturing houdt op het platform. Daarom hebben GS gekozen voor een overheidsstichting. Hiermee heeft de provincie het intellectueel eigendom behouden van de tot nu toe gecreëerde producten. Andere publieke en private partijen kunnen hun doelen beter koppelen aan de activiteiten producten die in het kader van het platform zijn ontwikkeld. Ook kan door een overheidsstichting aan fondsenwerving worden gedaan, wat voor de provincie niet mogelijk is.

Activiteiten

De doelstelling van Stichting Oneindig Noord-Holland wordt vervuld door: het materiële erfgoed van Noord-Holland (collecties van musea, archieven en andere instellingen, monumenten en cultuurlandschappen) te ontsluiten. Vervolgens wordt dit materiële erfgoed verbonden aan het immateriële erfgoed; de verhalen. Tenslotte worden deze verhalen via thema’s, communicatieactiviteiten, producten en samenwerkingsverbanden naar een breed publiek gebracht. In 2013 zijn met de Stichting prestatieafspraken gemaakt over de verdere (financiële) verzelfstandiging en inhoudelijke doorontwikkeling van Oneindig Noord-Holland. Deze afspraken zijn medio 2015 geëvalueerd en op basis van deze evaluatie worden begin 2017 nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Op 8 december 2015 hebben GS de Meting van de Prestatieafspraken, uitgevoerd de door LA group, vastgesteld. De Meting toont aan dat Stichting ONH de prestatieafspraken heeft behaald.
Ingezet wordt op verdere verzelfstandiging, met meer bezoekers en een grotere collectie.

Bevoegdheden

In de statuten is geregeld dat de provincie de leden van de raad van toezicht benoemt (art. 16.2), waarbij voor één van de te benoemen personen geldt dat hij of zij de belangen van de Provincie vertegenwoordigt. Er geldt een informatie/rapportageverplichting van het bestuur aan de Raad van Toezicht (art. 17 en 20).
Daarnaast is, omdat de stichting een verbonden partij is, het volgende van toepassing:
Elke vier jaar vindt een evaluatie plaats;
GS rapporteren in het kader van de begroting en de jaarrekening over de stand van zaken;
Artikel 167 is van toepassing t.b.v. de informatiepositie van PS;
Conform artikel 5.5 uit de statuten van de Stichting ONH stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan en begroting. Dit beleidsplan behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en van de provincie. De goedkeuring van de provincie wordt niet eerder verleend dan nadat de Raad van Toezicht zijn goedkeuring heeft verleend.

Naam

20. Stichting Oneindig Noord-Holland

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Raad van Toezicht

Voorzitter: W. Eggenkamp
Lid: S. Baggerman
Lid: S. Warnik
Lid: J. Iemhoff
Lid: W. Helmus

Financieel belang

Provinciale bijdrage 2017

€ 200.000

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Naam

21. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Visie en beleidsvoornemens

Voorbereiding van de bouw van een nieuwe hoge flux reactor ter vervanging van de bestaande 50 jaar oude reactor. Ministerie van EZ en de Provincie Noord-Holland hebben elk € 40 mln gereserveerd voor deze voorbereiding. Het verstrekte krediet dient terugbetaald te worden. Het is de bedoeling dat de private sector de bouw en exploitatie op zich gaat nemen.

Rechtsvorm en doel

Stichting met als doel a) het (doen) ontwerpen en realiseren van een hoge flux reactor die bestemd is voor de medische en industriële radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen; b) het (doen) exploiteren van de Pallas-reactor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurlijk belang

Bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en aan het kenniseconomie-cluster in Petten

Activiteiten

Het doen ontwerpen van een nieuwe reactor en het regelen van de benodigde vergunningen. Interesseren van de private sector.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Het project betreft de voorbereidingsfase voor de bouw van een nieuwe reactor die moet leiden tot continuering van het aanbod aan medische en industriële isotopen, en behoud en zo mogelijk de versterking van de researchlocatie Petten.

Bevoegdheden

De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een directeur die gebonden is aan de toestemming van het Ministerie EZ en de Provincie Noord-Holland voor wat betreft belangrijke activiteiten en opnemen van krediet.

Naam

21. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Vestigingsplaats

Schagen

Raad van Toezicht

J.W.R. van Lunteren, drs. M.C. van der Harst, prof.dr. J. Telgen en em. prof.dr. W.C. Turkenburg.

Bestuurder van de stichting/ Directeur

H. J. van der Lugt

Financieel belang

Baten begroting 2017

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 1.855.117 neg.

2016: € 3.449.995 neg.

Vreemd vermogen

2015: € 21.814.557

2016: € 28.619.475

Resultaat na bestemming

2015: € 962.539 neg.

2016: € 1.594.878 neg.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

Het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland is opgericht teneinde de kosten te kunnen bestrijden van de nazorg van een na 1-9-1996 gesloten stortplaats Wet milieubeheer binnen de provincie Noord-Holland.

Naam

22. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Visie en beleidsvoornemens

Het zorgdragen dat de omgeving van een na 1996 gesloten stortplaats Wet Milieubeheer geen nadelige gevolgen ondervindt van de gesloten stortplaats.

Rechtsvorm en doel

Fonds met eigen entiteit

Bestuurlijk belang

Wettelijke taak

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Beschermen van omgeving van gesloten stortplaatsen Wet Milieubeheer. Uitvoering van nazorg van gesloten stortplaats De Poel. Goedkeuring verleend aan het aangepaste nazorgplan van de geopende stortplaats Sortiva en eindinspectie uitgevoerd voor de te sluiten stortplaats Hollandse Brug. Beheer van de middelen in het Nazorgfonds. Bepaling van de doelvermogens voor de geopende stortplaatsen alsmede de nazorgheffing 2016.

Activiteiten

Beheren van de financiële middelen en het bekostigen van de nazorg van na 1996 gesloten stortplaatsen Wet Milieubeheer

Naam

22. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

College van Gedeputeerde Staten

Dagelijks bestuur

Gedeputeerden Post en Tekin

Andere deelnemers en stemaandeel

Geen

Financieel belang

Baten begroting 2017 waaronder de nazorgheffing 2016 (belastingheffing aan stortplaats exploitanten)

€ 1.548.240

Deelnemersbijdragen

N.v.t.

Provinciale bijdrage

N.v.t.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2015: € 45.528.509

2016: € 47.737.869

Vreemd vermogen

2015: € 10.543

2016: € 15.157

Resultaat na bestemming

2015: € 567.571

2016: € 2.209.360