In onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten weergegeven.
De kosten in de tabel onder ad c. en d. hebben uitsluitend betrekking op (onderhouds-)kosten aan panden die bij de provincie in bezit zijn. Hierin zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting (onder andere servicekosten) niet meegenomen.

Bedragen in €

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

2018

2019

2020

2021

a. Onderhoud en vervanging wegen (incl. groen) en openbaar vervoerbanen

71.226.000

76.974.000

57.271.000

52.321.000

b. Onderhoud en vervanging vaarwegen

57.027.000

66.703.000

35.090.000

29.857.000

c. Planmatig onderhoud gebouwen

670.000

670.000

670.000

670.000

d. Dagelijks onderhoud gebouwen

310.000

310.000

310.000

310.000

Totaal

129.233.000

144.657.000

93.341.000

83.158.000

Waarvan activa met een maatschappelijk nut:

48.062.000

67.049.000

30.575.000

19.440.000

NB. Bovenstaande budgetten zijn exclusief apparaatskosten
De onder ad a en b opgenomen lasten laten in de jaren na 2019 een dalende trend zien. Door de invoering van de gebiedscontracten zullen de lasten voor vast- en groot onderhoud voor de komende jaren op basis van een abonnementsprijs (fixed-price) financieel worden verantwoord. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de lasten verantwoord werden op basis van projectvolume. Ook zal het investeringsvolume (vervangingsinvesteringen ) de komende jaren, voor met name wegen en beweegbare kunstwerken afnemen.