4.7.2 Natuur

Op 23 mei 2016 hebben Provinciale Staten de Vierde nota Grondbeleid vastgesteld, hierin is ook het groene grondbeleid opgenomen. De werking van het groene deel van dit beleid wordt nauwlettend gemonitord.
Vanuit de grondportefeuille wordt jaarlijks een bijdrage overgeheveld aan de reserve Groen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verkoop van provinciale gronden die wij van het Rijk voor dit doel hebben gekregen (voormalige BBL-gronden).
Tevens heeft de provincie in 2014 gronden van het Rijk gekregen om met de opbrengst daarvan de subsidie aan de gemeente Haarlemmermeer (in het kader van compensatiemaatregelen Schiphol; PASO) te kunnen financieren. Tot 2023 zullen deze gronden gefaseerd in de markt worden gezet waarbij tevens wordt gekeken hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet om andere beleidsdoelen te ondersteunen. Op jaarbasis wordt gekeken of er ten opzichte van de boekwaarde winst of verlies optreedt. Deze winst of verlies wordt toegevoegd aan of verrekend met de reserve Groen.

4.7.3 Landbouw

De provinciale landbouwkundige gronden worden waar mogelijk bij verkoop zo effectief mogelijk ingezet voor het oplossen van knelpunten bij structuurverbetering van de landbouw. Daarnaast wordt ter bevordering van de agrarische structuur het instrument ruil- en/of herverkaveling ingezet,; Op dit moment lopen er vrijwillige kavelruilprocessen in polder Waard-Nieuwland en in de Gooi-Vechtstreek. Ook is kavelruil mogelijk in de Harger- en Pettenmerpolder en De Kampen.

4.7.4 Infrastructuur

In 2018 zal waar nodig (taakgebonden) grondverwerving plaatsvinden ten behoeve van infrastructuur. Het grootste project is daarbij de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (HOV) in het Gooi. Andere belangrijke projecten waarvoor grondverwerving aan de orde is, zijn de N236, N241, N417, brug Ouderkerk aan de Amstel en N247. Ook spelen diverse kleinere projecten, waarbij sprake is van verwerving ten behoeve van onderhoud, veiligheid en uitbreiding van wegen en fietspaden, en van de aanleg van rotondes en dergelijke.
Deze taakgebonden verwervingen vinden plaats ten laste van het budget dat uw Staten beschikbaar hebben gesteld voor het desbetreffende project. Vaak lopen die budgetten via een projectkrediet of het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI)/Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). De projectleider van het betreffende project is daarbij verantwoordelijk voor de voortgang van het project en geeft opdracht aan de sector Grond voor de verwerving. Grondverwerving heeft een faciliterend karakter. Tegelijkertijd heeft de sector Grond een eigenstandige rol vanuit de verantwoordelijkheid voor naleving van alle wettelijke eisen en van het door de Staten vastgestelde grondbeleid.

4.7.5 Grondbanken

In 2017 zal op basis van de evaluatie worden besloten of de Grondbanken al dan niet doorgang vinden.

4.7.6 Projecten

De Provincie heeft op een aantal locaties gronden verworven vanuit de kredieten voor strategisch en anticiperend grondbeleid. In 2018 zal verder worden gewerkt aan de realisatie van de destijds bij aankoop beoogde beleidsdoelen en/of aan het verkopen of ontwikkelen van deze gronden. Het gaat daarbij concreet om de projecten Crailo, Bloemendalerpolder, het voormalig gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer, het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein in Anna Paulowna (RHB), Distriport, tot slot de SLP Zuid-gronden bij Rozenburg, ook wel bekend als het kassengebied Rozenburg.

RHB

Het Consortium Kooyhaven, bestaande uit de bedrijven De Vries & Van de Wiel en Dura Vermeer, heeft besloten de ontwikkeling van het RHB te starten aan de noordzijde. Het gevolg hiervan is dat de benutting van de provinciale gronden ten behoeve van de ontwikkeling van het RHB zich vooralsnog beperkt tot één hectare.

SLP Zuid

In 2017 zijn afspraken gemaakt met Schiphol Logistic Park inzake de uitgangspunten voor de ontwikkelmogelijkheden van de grondpositie die de provincie heeft in dit, als bedrijventerrein bestemde, gebied. De totale oppervlakte van de grondpositie is 13.47.98 ha. De grond is voor de jaarrekening op 1 januari 2017 gewaardeerd op € 13.670.000. De grondpositie zal in 2018 in verkoop worden gebracht. Tot 14 april 2017 was er een reserveringsovereenkomst met SADC gesloten. Deze is niet meer verlengd. Hierdoor is de provincie vrij om het aan het iedere geïnteresseerde ontwikkelaar te verkopen. Afhankelijk van de belangstelling in de markt zal tussen 2018 en 2021 de grond worden verkocht.

Bloemendalerpolder

In 2011 (even exacte datum van de SUOK opzoeken) heeft de provincie de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) mede ondertekend, teneinde de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder tot een woningbouwontwikkeling omgeven door 2/3 deel groen mogelijk te maken. Naar verwachting zal in 2017 het benodigde bestemmingsplan onherroepelijk worden en zullen in 2017 en 2018 de eerste benodigde transacties worden afgehandeld. Deze transacties worden conform de SUOK uit 2011 afgehandeld.

Crailo

Sinds de verwerving van de gronden in 2007 zijn verschillende stappen gezet om het terrein tot ontwikkeling te brengen. De nieuwste ontwikkeling was het initiatief van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren begin 2017 om het Crailo-terrein als geheel gezamenlijk aan te kopen. In het kader van de besprekingen over de verkoop is een nieuwe taxatie uitgevoerd. De taxatie is uitgevoerd op basis van de verkoopstrategie die GS eind 2016 hebben vastgesteld. Een verkoopstrategie waarbij de provincie zelf de hoofdinfrastructuur aanlegt en vervolgens het gebied in ca. 6 delen zal verkopen. De uitkomst van de taxatie heeft aangetoond dat er een budgetneutraal resultaat kan worden bereikt op basis van de boekwaarde van € 33,2 mln. De eerdere voorziening van € 8 mln. is met de jaarrekening 2016 vervallen.
Ten tijde van het opstellen van deze tekst, was de uitkomst van de mogelijke verkoop aan de gemeenten nog niet bekend.

Voormalig Wieringerrandmeer

In 2010 is besloten om af te zien van het gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer (regio Wieringen en Wieringermeer). Voor dit plan had de provincie reeds circa 550 hectare agrarische grond en diverse opstallen (woningen en bedrijfsgebouwen) aangekocht. Sinds eind 2014 worden de woonerven gefaseerd in de verkoop gebracht. De agrarische grond en bijhorende opstallen worden ingezet in kavelruilen voor agrarische structuurverbetering. Daarnaast worden losse objecten verkocht ten behoeve van realisatie van maatschappelijke doelstellingen, zoals nieuwe natuur en de verbetering van het watersysteem.

4.7.7 Beheer en verkoop

De provincie bezit een oppervlakte van circa. 20.000 hectare grond, wegen en water, ca. 70 gebouwen en vele ligplaatsen, kades en steigers. De gronden vallen gedeeltelijk binnen de beheergrenzen van de (vaar)wegen en een groot deel is middels een beheerovereenkomst uitgegeven aan PWN. De overige ligplaatsen, gronden en gebouwen (het tijdelijke bezit) met een oppervlakte van circa 2200 hectare worden beheerd door ze te verpachten, verhuren of in bruikleen uit te geven. Jaarlijks ontvangt de provincie hiervoor ongeveer 3,5 miljoen euro aan inkomsten. Dit beheer omvat circa 1550 contracten. Ligplaatsen en tankstations zijn in permanent beheer uitgegeven. Andere gronden en gebouwen worden tijdelijk beheerd in afwachting van een definitieve bestemming, ontwikkeling of sloop. In 2017 zijn voor het eerst percelen met beperkingen in het gebruik uitgegeven. Deze beperkingen dragen bij aan doelstellingen ten aanzien van natuur, duurzame landbouw en biodiversiteit. Daardoor verminderen de pachtinkomsten. De mindere inkomsten buiten het NNN worden met een bedrag van € 230.000 gecompenseerd.
Overtollig vastgoed wordt verkocht. Het gaat hier bijvoorbeeld om vastgoed dat verworven is om een provinciaal doel te realiseren, bijvoorbeeld de aanleg van een weg. Zodra dit doel gerealiseerd is kan het overtollige vastgoed verkocht worden. In 2017 wordt ook vastgoed verkocht dat niet langer nodig is voor de huisvesting van provinciale ambtenaren of diensten. Indien een provinciaal project vervalt zoals bijvoorbeeld het voormalige Wieringerrandmeer, dan wordt het betreffende vastgoed ingezet of voor het realiseren van andere provinciale doelen en/of het wordt verkocht. Uitgangspunt voor verkoop is transparantie, marktconformiteit en rechtmatigheid en/of met verkoop wordt een provinciaal doel gerealiseerd. Verkoop van vastgoed gebeurt gemiddeld genomen op basis van een onafhankelijke taxatie of het object moet een zodanig lage waarde hebben dan een dergelijke taxatie qua kosten de waarde overstijgt.

4.7.8 Verantwoording GS aan PS

Ten alle tijden wordt gestreefd naar maximale transparantie ten aanzien van grondtransacties. In de begroting wordt zo goed mogelijk geraamd welke kosten en opbrengsten in enig jaar gerealiseerd worden. Hierbij gelden wel enkele kanttekeningen:
Aan- en verkoop van grond is vaak een grillig proces dat niet altijd te plannen of te voorspellen is. Daardoor kan de realisatie af wijken van de raming.
Zolang er onderhandeld wordt over aan- en verkoop van gronden kan vrijgeven van informatie (bijvoorbeeld ten aanzien van taxaties) de onderhandelingspositie van de Provincie of derde partijen schaden en zal daarom vermeden worden..
Er kunnen zich situaties voordoen waarin snel gehandeld. In deze incidentele gevallen kan er –uiteraard binnen de regels van het mandaatbesluit- actie wordt ondernomen vóórdat van een transactie melding gemaakt kan worden aan PS.
Uiteraard leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verantwoording af over alle aan- en verkopen van grond. Vanwege de bovengenoemde kanttekeningen zal het daarbij in de praktijk ook kunnen gaan over verantwoording achteraf, waarbij GS toelichten welke van de geraamde doelstellingen wel en niet zijn gehaald en waarom.