Voor 2018 ramen wij aan opbrengst belasting en lokale heffingen een voorlopig totaalbedrag van € 201,9 miljoen.

Categorie

Soort

Begroting 2018

Belastingen

Opcenten

199,4 miljoen

Heffingen

Nazorgheffing gesloten stortplaatsen

*0,0 miljoen

Grondwaterheffing

0,7 miljoen

Rechten

Leges

1,8 miljoen

Totaal

201,9 miljoen

* De nazorgheffingen worden jaarlijks door Provinciale Staten separaat vastgesteld in de Tarieventabel nazorgheffingen. De tarieven 2018 zijn nog niet vastgesteld. In 2017 bedroeg de totale heffing € 0,51 miljoen.

Onbenutte belastingcapaciteit
Het maximum aantal opcenten dat provincies in 2017 mogen heffen is vastgesteld op 111 opcenten. Voor 2018 is het maximum aantal nog niet bekend. Het maximumtarief voor 2018 en volgende jaren is nog niet vastgesteld. Op basis van het huidige maximaal aantal opcenten bedraagt de theoretische opbrengst vanwege onbenutte belastingcapaciteit afgerond € 126,5 miljoen en kan hoger of lager uitvallen op basis van de voertuigvolumegegevens uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai.
Noord-Hollandse heffing van opcenten interprovinciaal vergeleken
Provincies mogen per 1 januari 2018 naar verwachting maximaal 112 opcenten heffen. Verwacht wordt dat het maximum voor 2019 wordt vastgesteld op circa 113,0 opcenten. Noord-Holland heft sinds 2001 het laagste opcententarief. In onderstaand vergelijk wordt aangetekend dat de tarieven voor 2018 voorlopig zijn en nog vastgesteld dienen te worden door de provinciale besturen.

Provincie

Tarief opcenten

Tarief opcenten

Maximum tarief

Percentage benut

2017

2018

2017

2018 *

2017

2018

Groningen

88,6

89,3

111

111,8

79,8

79,9

Friesland

69,4

70,0

111

111,8

62,5

62,6

Drenthe

92,0

92,0

111

111,8

82,9

82,3

Overijssel

79,9

79,9

111

111,8

72,0

71,5

Flevoland

78,2

79,0

111

111,8

70,4

70,7

Gelderland

89,2

89,2

111

111,8

80,4

79,8

Utrecht

72,6

72,6

111

111,8

65,4

64,9

Noord-Holland

67,9

67,9

111

111,8

61,2

60,7

Zuid-Holland

91,4

91,4

111

111,8

82,3

816,8

Zeeland

82,3

82,3

111

111,8

74,1

73,6

Noord-Brabant

76,1

76,1

111

111,8

68,6

68,1

Limburg

77,9

77,9

111

111,8

70,2

69,7

Gemiddelde provincies

80,4

80,6

111

111,8

72,4

72,1

  • Betreft voorlopige schatting tabelcorrectiefactor

De lastendruk in Noord-Holland in 2018 voor een ’gemiddelde’ personenauto in de meest voorkomende gewichtsklassen geeft het volgende beeld (één opcent is 1% van de gefixeerde hoofdsom motorrijtuigenbelasting zoals die gold per 1 april 1995 van die gewichtsklasse):

Gewichtsklasse voertuig

Hoofdsom MRB
per 1-4-1995

Tarief 2018

Lastendruk
in 2018

751 t/m 850 kg.

€ 107,91

67,9

€ 73,27

851 t/m 950 kg.

€ 136,50

67,9

€ 92,68

951 t/m 1.050 kg.

€ 183,24

67,9

€ 124,42

1.051 t/m 1.150 kg.

€ 229,98

67,9

€ 156,16

1.151 t/m 1.250 kg.

€ 276,72

67,9

€ 187,89

1.251 t/m 1.350 kg.

€ 323,45

67,9

€ 216,62

Kostendekkendheid leges in 2018

Kosten uitbesteding Wabo (omgevingsdienst)

851.000

Legesinkomsten Wabo

835.000

Dekkingspercentage

98,1%

De uitvoering van de vergunningverlening en handhaving is opgedragen aan de omgevingsdiensten en is opgenomen in de lump-sum bekostiging. De bekostiging van de omgevingsdiensten middels verrekening van producten en diensten is in voorbereiding. Op basis van een raming van de omgevingsdiensten van de uitvoeringskosten voor reguliere Wabo vergunningen zijn de in 2018 te verwachten legesopbrengsten nagenoeg kostendekkend.