Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

2.3.2.01 Investeren in OV-voorzieningen

- In doorstromingsmaatregelen ten behoeve van busvervoer geïnvesteerd met het uitvoeren van projecten uit de investeringsagenda OV.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.2

In OV voorzieningen investeren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

49

299

309

326

324

322

Directe lasten

15.514

1.096

1.614

200

137

0

Kapitaallasten

636

0

810

1.980

3.192

3.828

Overdrachten

1.508

16.048

3.045

4.280

700

0

Subtotaal Lasten

17.707

17.443

5.778

6.786

4.353

4.150

Baten

-3.283

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

14.423

17.443

5.778

6.786

4.353

4.150

Storting reserves

25.229

101.109

49.308

50.308

50.309

50.000

Onttrekking reserves

-13.061

-5.058

-52.155

-52.891

-54.803

-55.239

Resultaat

26.592

113.494

2.931

4.203

-141

-1.089

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In 2017 en 2018 vinden bestedingen plaats voor doorstroommaatregelen uit de OV-Visie middelen.

Kapitaallasten

Vanaf 2018 worden de kapitaallasten van de te activeren projecten OV, waaronder HOV in 't Gooi, gedekt ten laste van de reserve kapitaallasten OV op basis van de kasuitgaven vanaf 2018. De kapitaallasten lopen geleidelijk op van € 810.000 in 2018 naar € 3,9 miljoen vanaf 2022.

Overdrachten

In 2017, 2018 en 2019 zijn de uitgaven ten laste van de reserve EXIN-H incidenteel (respectievelijk € 12,0 miljoen, € 2,2 miljoen en € 3,6 miljoen) waarbij in 2017 naast subsidies in kader van de Investeringsagenda OV bijdrage worden verleend voor de OV-projecten Busvoorzieningen A1 (€ 1,5 miljoen) en Uithoornlijn (€ 1,9 miljoen).

Storting reserves

In 2017 heeft er een incidentele storting van € 98,25 miljoen plaatsgevonden in de, bij de begroting 2018 nieuw in te stellen, reserve Kapitaallasten OV. Door wijziging van de BBV mogen investeringsbijdragen vanuit reserves niet meer in één keer afgeschreven te worden. Daarom worden in 2017 deze middelen vanuit de reserve EXIN-H, TWIN-H en Infrastructuur in de reserve Kapitaallasten OV gestort waar vervolgens vanaf 2018 (op basis van kasuitgaven) de projectenuitgaven worden geactiveerd (afschrijving in 25 jaar).
De BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren, eindsaldo 2015, worden versneld ingezet. Deze handelwijze is conform afspraken in IPO verband en afgestemd met de provinciale accountants en het Ministerie van I&M. Dit resulteert in een lagere storting in de reserve OV (storting verlaagd, reserve OV, € 46,3 miljoen neutraal).

Onttrekking reserves

Vanaf 2018 worden de kapitaallasten van de te activeren projecten OV gedekt ten laste van de reserve kapitaallasten OV op basis van de kasuitgaven vanaf 2018. De kapitaallasten lopen geleidelijk op van € 810.000 in 2018 naar € 3,9 miljoen vanaf 2022.

In 2017 wordt incidenteel € 46,3 miljoen minder onttrokken aan de reserve Openbaar Vervoer doordat de (voormalige) BDU-middelen versneld worden ingezet voor dekking exploitatie Openbaar Vervoer (OV). Er worden minder uitgaven gedekt uit de reserve Openbaar vervoer door de versnelde inzet van de Rijksgelden BDU uit het eindsaldo 2015. Deze handelwijze is conform afspraken in IPO verband en afgestemd met de provinciale accountants en het Ministerie van I&M (onttrekking verlaagd, € 46,3 miljoen, neutraal).