Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

2.3.1.01 Beheren/monitoren van concessies/contracten

- Implementatie en start concessie NHN in Q3-2018.

- Stiptheid van het busvervoer gemeten en in de OV-jaarverslagen opgenomen.

- Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in de jaarverslagen gepubliceerd.

- Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast.

- Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd.

- Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst.

2.3.1.02 Verlenen van subsidies

- Subsidies aan buurtbusverenigingen verleend in Q2-2018.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.3.1

OV concessies aanbesteden en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

1.267

419

416

423

419

416

Directe lasten

596

775

404

284

284

284

Overdrachten

46.492

47.848

49.087

50.125

50.762

51.262

Subtotaal Lasten

48.355

49.042

49.907

50.832

51.465

51.962

Baten

-46.279

-48.200

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.076

842

49.907

50.832

51.465

51.962

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.076

842

49.907

50.832

51.465

51.962

Toelichting op de budgettabel