Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

2.2.2.01 Maken/ontwikkelen van beleid en beïnvloeden van Rijksbeleid

- Samen met het Rijk en de Regiopartijen opstellen van het Programma Bereikbaarheid in, van en naar de MRA en daar PS over informeren in Q4-2018.

- Instemming verkrijgen van het Rijk voor een door de provincie ondersteund voorkeursalternatief in de MIRT verkenning corridor Amsterdam – Hoorn en PS daarover informeren in Q4-2018.

- Instemming verkrijgen van het Rijk met het door de MRA op te stellen Regionaal OV toekomstbeeld en PS daarbij betrekken en over informeren Q4-2018.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MIRT: Meerjarenprogramma infrastructuur, Ruimte en Transport

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.2.2

Rijksbeleid beïnvloeden

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

443

80

79

81

80

79

Subtotaal Lasten

443

80

79

81

80

79

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

443

80

79

81

80

79

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

443

80

79

81

80

79

Toelichting op de budgettabel