Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

2.1.1.01 Uitbouwen samenwerking rondom verkeersmanagement met regionale partners

- Besluit over Praktijk Proef Amsterdam (PPA) fase 3 en start realisatie in 2018.
- PNH verzorgt het functioneel beheer van diverse verkeerslichten die in eigendom zijn van de regionale partners gemeente Zaanstad en Haarlem.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Beleidsstukken bij dit instrument:

PMI
PMO

2.1.1.02 Uitvoeren beleidskader verkeersmanagement

- De zodanige optimalisatie van de Verkeersregelinstallaties (VRI’s) dat het aantal voertuigverliesuren tot 2020 met 6% per jaar afneemt en de betrouwbaarheid met 10% toeneemt door implementatie van verkeerskundig beheer. Hierbij wordt jaarlijks bij 80 VRI's een verkeerskundige analyse uitgevoerd en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd.
- De doorstroming van het OV geoptimaliseerd in relatie tot het wegverkeer door het uitvoeren van het in 2017 opgestelde actieprogramma.
- een integratiedesk tussen wegverkeersleiding en tunnelbewaking volledig gereed, zodat verkeersmanagement efficiënter kan worden ingezet.
- De investeringen voor het “Netwerkbreed” maatregelenpakket voor verkeerslichten mede gerealiseerd in het kader van het Smart Mobility Programma:
• Verder ontwikkelen en implementeren van 48 Intelligente verkeerslichten;
• Smart Mobility Schiphol met stakeholders voorbereiden, zoals onderzoek naar inrichting van de weg hierop en testen met automatisch rijden.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

VRI = Verkeersregelinstallatie
OV = Openbaar Vervoer
KAR = Korte afstands Radio
PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
GGU = Gebiedsgerichte Uitvoering
VVU = Voertuig Verlies Uren
GOVI = Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie
NDW = Nationale databank wegverkeersgegevens
PPA = Praktijk Proef Amsterdam
OV = Openbaar Vervoer
ITS = Intelligente TransportSystemen
VRA = VervoersRegio Amsterdam
DVM = Dynamisch VerkeersManagement
GWW = Grond-, -Weg en Waterbouw

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Investeren in innovatie op het gebied van verkeerslichten: zoals bijvoorbeeld communicatie tussen auto’s en verkeerslichten, zoals getoond bij vrachtwagenprioriteit op basis van 4G zoals bij de Nissanpilot die getoond is op de Intertraffic in april en de pilotintroductie van de zelfrijdende bus op de Zuidtangent in juli 2016. Deze pilots worden deels uitgevoerd met subsidie vanuit Beter Benutten en vormen een aanzet voor het eventueel nieuw op te zetten programma Smart Mobility Schiphol. De pilots worden uitgevoerd met marktpartijen die zelf investeren in hun eigen innovatie. De provincie investeert in haar wegkantsystemen en haar centrale.

Beleidsstukken bij dit instrument:

PMI
PMO
Beleidskader Verkeersmanagement

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.1

Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

0

0

4.200

6.800

0

0

Apparaatskosten

5.755

1.955

1.976

1.951

1.967

1.967

Directe lasten

5.289

1.525

1.470

1.470

1.470

1.470

Overdrachten

431

900

630

630

630

630

Subtotaal Lasten

11.475

4.380

8.276

10.851

4.067

4.067

Baten

-4.152

-1.010

-1.010

-1.010

-1.010

-1.010

Saldo van baten en lasten

7.323

3.370

7.266

9.841

3.057

3.057

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

7.323

3.370

7.266

9.841

3.057

3.057

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

Bij Kaderbrief 2018 (zie § 5.3 regel S) is geld beschikbaar gesteld voor Smart Mobility. Het gaat hierbij om een bedrag van € 4,2 miljoen in 2018 en € 6,8 miljoen in 2019. Het betreft incidentele middelen. Hiervoor is dekking gevonden in de reserve Infrastructuur voor een bedrag van € 3,65 miljoen in 2018 en € 6,8 miljoen in 2019.
Per 1 januari 2017 is het penvoerderschap GOVI overgedragen aan het CROW, hierdoor zijn zowel de baten als directe lasten structureel met € 2.844.000 verlaagd naar nul voor de jaren 2018 en verder.
Door het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst "Regionale samenwerking Verkeersmanagement tussen PNH, RWS, Vervoerregio Amsterdam (VRA) en Ministerie van I&M zijn op basis van de activiteiten voor de jaren t/m 2021 nieuwe afspraken gemaakt. De bijdragen zijn hierbij voor de deelnemende partijen verhoogd (lasten verhoogd, € 293.000, nadeel). Echter een groot deel van de €293.000 is neutraal (ad. €275.000 zie baten) i.v.m. de verhoging van de baten door betalingen van de samenwerkingspartners.
Het betreft hier de activiteiten:
- Regionaal Tactisch Team (RTT)
- Regio Regie
- Intertraffic
- Regionaal symposium
Het project DVM Kennemerland is in afronding waardoor de begroting kan worden verlaagd (lasten verlaagd, € 54.000, voordeel).

Overdrachten

Een bedrag van € 270.000 is structureel afgeraamd omdat de bijdrage aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens via de Vervoerregio Amsterdam wordt verrekend (overdrachten verlaagd, € 270.000, voordelig).

Baten

Per 1 januari 2017 is het penvoerderschap GOVI overgedragen aan het CROW, hierdoor zijn zowel de baten als directe lasten structureel met € 2,8 miljoen verlaagd naar nul voor de jaren 2018 en verder.
Door het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst "Regionale samenwerking Verkeersmanagement” tussen PNH, RWS, Vervoerregio Amsterdam en Ministerie van I&M zijn op basis van de activiteiten voor de jaren t/m 2021 nieuwe ramingen gemaakt en herziene afspraken gemaakt omtrent de financiering. De bijdragen zijn hierbij voor de deelnemende partijen verhoogd met €275.000.