Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

2.1.2.01 Doen van onderzoek door uitvoeren van verkeerstudies

- A8/A9: Voorstel definitief voorkeursalternatief inclusief besluit te starten met PIP A8/A9 aan PS voorgelegd Q3-2018.

- Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/DPW; Voorstel definitief voorkeursalternatief inclusief besluit te starten met PIP in Q4-2018 gestart.

- Uitkomsten studie Broek in Waterland ter besluitvorming aan PS voorgelegd in Q1 -2018, waarbij het gaat om zowel boven- als ondergrondse varianten.

- Bereikbaarheid Den Helder: Eerste resultaten over mogelijk oplossingsrichtingen uit de bereikbaarheidsstudie.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

PIP = Provinciaal Inpassings Programma

2.1.2.02 Opstellen van een investeringsprogramma (PMI)

- PMI 2019-2024 wordt aan PS voorgelegd in Q4 2018.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

PMI = Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
PMO = Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

Beleidsstukken bij dit instrument:

PMI
PMO

2.1.2.03 Uitvoeren projecten PMI

- Het 100% beheerst realiseren van projecten binnen vastgestelde kaders voor tijd, geld en kwaliteit.
- N23: contract conform overeengekomen planning in uitvoering. Openstellingsdatum N23 eind 2018.

Toelichting

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

2.1.2.04 Uitvoeren van strategisch beheer

- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding wordt het PMO geactualiseerd.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2019-2023 worden in het PMO vastgelegd en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

2.1.2.05 Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Minimaal 95 % van de netwerken voldoet aan het door PS vastgesteld kwaliteitsniveau.
- Eind 2018 zijn de 6 gebiedscontracten “beheer en onderhoud” operationeel.

2.1.2.06 Uitvoeren projecten PMO

- Het 100% beheerst realiseren van projecten binnen vastgestelde kaders voor tijd, geld en kwaliteit.

Toelichting

2.1.2.08 Investeren in innovatieve projecten

- Energiebesparing, het vervangen van de huidige openbare verlichting (OVL) door LED-verlichting.
- Grondstoffen- en CO2-reductie door een grondstoffenpaspoort en een gezamenlijke provinciale uitvraag aan de markt voor fysieke energiereducties in asfalt.
- Levensduur verlengende en/of LCC beperkende innovaties, zoals projecten Epoxy asfalt, Bioreparatiebeton die zijn opgestart:
a) Samenwerking met de TU Delft en gebiedscontractanten om innovaties op het gebied van wegen en kunstwerken versneld toe te passen.
b) Bij positieve resultaten van verkenningsfase uitvoering op basis van subsidiëring SBIR (Small Business Innovation Research Programma) van pilots met geluid beperkende maatregelen.

Toelichting

2.1.2.09 Ontwikkelen van weginfrastructuur

- Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2024.

2.1.2.10 Tunnels beheren en bewaken

- Beheer- en bedieningscontract wordt conform gestelde eisen uitgevoerd.
- Beschikbaarheid tunnels ≥ 98,5%.

Toelichting

Bij het instrument “uitvoeren van vast onderhoud” is variabel onderhoud toegevoegd, omdat de gebiedscontracten (al het vast en variabel onderhoud) integraal worden uitgevoerd. Als output is hierbij toegevoegd “Eind 2018 zijn de 6 gebiedscontracten “beheer en onderhoud” operationeel”. Bij de output “kwaliteitsniveau’s” is de streefwaarde opgenomen; “Minimaal 95 % van de netwerken voldoet aan het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau”.
Daarnaast is de output bij het instrument “investeren in innovatieve projecten” geactualiseerd.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.2

Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

0

0

3.800

5.800

550

0

Apparaatskosten

17.965

9.665

9.747

9.665

9.724

9.715

Directe lasten

54.372

51.410

56.266

49.160

52.868

52.350

Kapitaallasten

53.561

2.900

3.216

4.056

4.970

5.392

Overdrachten

1.936

12.679

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

127.834

76.654

73.029

68.681

68.112

67.457

Baten

-22.659

-3.778

-4.924

-1.480

-1.480

-2.057

Saldo van baten en lasten

105.175

72.876

68.105

67.201

66.632

65.400

Storting reserves

46.055

26.017

18.454

11.505

7.600

4.000

Onttrekking reserves

-33.452

-35.653

-1.300

-150

-150

-250

Resultaat

117.779

63.240

85.259

78.556

74.082

69.150

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden (zie § 5.1 regel H). Dit zorgt in 2018 voor hogere directe lasten van € 2,23 miljoen voor wegen. In 2019 gaat het om een hoger bedrag van € 4,71 miljoen, in 2020 om € 2,43 miljoen en in 2021 gaat het om een bedrag van € 2,76 miljoen. De oorzaak voor de hogere lasten zijn budgetaanpassingen als gevolg van indexering en areaalverbetering en -uitbreiding.
Bij Kaderbrief 2018 (zie § 5.3 regel X) is budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming van infrastructuur. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3,8 miljoen in 2018 en om € 5,8 miljoen in 2019.
Voor de berekening van de indexatie GWW is bij de kaderbrief uitgegaan van de toen laatste beschikbare publicatie van het Centraal Bureau Statistiek (30 november 2016). Het percentage bedroeg 3,11%. Inmiddels is het definitieve GWW index cijfer gepubliceerd, en bedraagt 5,44%. Tevens is besloten om voor de begrote index uit te gaan van 2% in plaats van 1% doordat de verwachting is dat de inflatie de komende jaren flink zal oplopen. Het effect van de indexering is vanaf 2018 € 1,583 miljoen.

Kapitaallasten

De update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) bij de Kaderbrief 2018 (zie § 5.1 regel H) zorgt in 2018 voor lagere kapitaallasten van € 85.000 voor wegen. In 2019 gaat het om een lager bedrag van € 280.000, in 2020 om hogere kapitaallasten van € 37.000 en in 2021 gaat het om hogere kapitaallasten van € 159.000. De reden voor de gewijzigde kapitaallasten is een gewijzigd investeringsniveau in de verschillende jaren ten opzichte van de Begroting 2017. De kapitaallasten lopen jaarlijks echter wel op door het activeren van nieuwe investeringen.
Bij de Begroting 2018 heeft een update ten opzichte van de Kaderbrief 2018 van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden. Dit zorgt in 2018 voor lagere kapitaallasten van € 288.000, in 2019 voor lagere kapitaallasten van € 166.000, in 2020 van € 135.000 en in 2021 voor lagere kapitaallasten van € 75.000. De reden voor de gewijzigde kapitaallasten is een gewijzigd investeringsniveau in de verschillende jaren ten opzichte van de Kaderbrief 2018. Dit is veroorzaakt door onder andere vertraging in de volgende projecten: N23 (bijdragen vanuit het PMO), N244 en de N248. De kapitaallasten lopen jaarlijks op door het activeren van nieuwe investeringen. De kapitaallasten voor de Steunpunten zijn in 2018 met € 355.000 afgenomen en vanaf 2019 € 334.000 structureel. De verklaring hiervoor is een gewijzigd kasritme van de investeringen. Dit als gevolg van een vertraging in de besluitvorming in de nieuwbouw van steunpunt Uitgeest.

Baten

De baten zijn vanaf 2018 structureel afgeraamd met € 315.000 als gevolg van het aflopen van de overeenkomst met Vervoerregio Amsterdam voor de bijdrage aan de kosten van het onderhoud aan de haltes van de Zuidangent.

Onttrekking reserves

Bij Kaderbrief 2018 (zie § 5.3 en 5.4 regel W) is budget beschikbaar gesteld voor zelfbediening van de Roskamsluis. Het gaat hierbij om een initiële investering in 2018 van € 427.000. In de daarop volgende jaren gaat het om € 10.000 structureel. Voor deze bedragen is dekking gevonden in de reserve Groot Onderhoud Wegen/Vaarwegen. Hierdoor is dit voorstel per saldo budgetneutraal verwerkt in de Kaderbrief.
De planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners is voor SolaRoad in volle gang. De voorstudie, prototyping en uiteindelijke realisatie (2018) gaan van start. De onttrekking aan de reserve Innovatieprojecten SolaRoad hiervoor bedraagt in 2018 € 1,3 miljoen, in 2019 en 2020 € 150.000 en in 2021 € 250.000.