Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

2.1.3.01 Ontwikkelen van infrastructuur openbaar vervoer

- Voorkeursalternatief HOV Noordwijk-Schiphol aan PS voorgelegd Q4-2018.

2.1.3.03 Uitvoeren van strategisch beheer

- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding wordt het PMO geactualiseerd.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2019-2023 worden in het PMO vastgelegd en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

Toelichting

2.1.3.04 Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Minimaal 95% van de netwerken voldoet aan het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau.
- Eind 2018 zijn de 6 gebiedscontracten “beheer en onderhoud” operationeel.

2.1.3.05 Uitvoeren projecten PMO

- Het 100% beheerst realiseren van projecten binnen vastgestelde kaders voor tijd, geld en kwaliteit.

Toelichting

Veranderingen in deze instrumenten: “Uitvoeren PMO projecten” is toegevoegd als instrument, omdat er ook PMO Openbaar Vervoer projecten worden uitgevoerd.

Bij het instrument “uitvoeren van vast onderhoud” is variabel onderhoud toegevoegd, omdat de gebiedscontracten (al het vast en variabel onderhoud) integraal worden uitgevoerd. Als output is hierbij toegevoegd “Eind 2018 zijn de 6 gebiedscontracten “beheer en onderhoud” operationeel”. Bij de output “kwaliteitsniveau’s”is de streefwaarde opgenomen; “Minimaal 95 % van de netwerken voldoet aan het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau”.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 2.1.3

Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

389

183

186

183

185

185

Directe lasten

5.015

77

209

0

0

0

Kapitaallasten

579

0

0

0

0

0

Overdrachten

265

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

6.248

260

395

183

185

185

Baten

-3.952

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.296

260

395

183

185

185

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.296

260

395

183

185

185

Toelichting op de budgettabel