Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

3.2.2.02 Het doen van onderzoek en verlenen van subsidie

- Grondwatermetingen verricht op circa 400 locaties.
- 35% van het KRW maatregelenprogramma uit Watervisie 2021 uitgevoerd.

3.2.2.03 Opstellen/handhaven/toetsen

– Bescherming van grondwaterwinningen voor drinkwater.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.2

Zorgen voor schoon en voldoende grondwater

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

523

129

130

130

129

129

Directe lasten

132

449

449

449

449

449

Overdrachten

1.106

3.775

1.025

1.025

1.025

1.060

Subtotaal Lasten

1.761

4.353

1.604

1.604

1.603

1.638

Baten

-881

-835

-835

-835

-835

-835

Saldo van baten en lasten

879

3.518

769

769

768

803

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

879

3.518

769

769

768

803

Toelichting op de budgettabel

Overdrachten

In 2017 vond er subsidieverlening plaats vanuit de uitvoeringsregeling om verdroging tegen te gaan. Momenteel is nog niet bekend of de uitvoeringsregeling wordt gecontinueerd. Daarom is de raming in 2018 en verder structureel € 2,8 miljoen lager.