Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

3.2.1.02 Opstellen/handhaven/toetsen

- Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen, periodiek gecontroleerd en publieksinformatie verstrekt.
- Aangepaste Waterverordening Rijnland met een wijziging inzake peilbesluiten door PS vastgesteld.
- Het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, het Reglement Hollands Noorderkwartier en Reglement Hoogheemraadschap van Rijnland worden op onderdelen aangepast en door PS vastgesteld.

3.2.1.03 Ontwikkelen van beleid

- De uitvoering van zoetwatermaatregelen conform de bestuursovereenkomst van de zoetwaterregio IJsselmeergebied voortgezet met gebiedsprocessen in het kader van waterbeschikbaarheid en onderzoek naar mogelijkheden voor waterbesparing.

3.2.1.04 Ontwikkelen van een waterrecreatievisie

- Uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2016-2018.

3.2.1.05 Onderzoek

- Vissen gemonitord.

3.2.1.06 Stimuleren en subsidiëren

- Uitvoering van integrale (POP) projecten.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.2.1

Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

1.358

850

858

884

877

870

Directe lasten

603

2.042

717

668

568

568

Overdrachten

1.771

2.196

809

787

787

752

Subtotaal Lasten

3.731

5.088

2.384

2.339

2.232

2.190

Baten

-91

-1.050

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

3.640

4.038

2.384

2.339

2.232

2.190

Storting reserves

2.089

1.681

972

1.551

0

0

Onttrekking reserves

-162

-286

-22

0

0

0

Resultaat

5.567

5.433

3.334

3.890

2.232

2.190

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In 2017 is het budget incidenteel hoger door de bijdrage van de waterschappen voor de subsidieregeling Bodem&Water. Daarnaast is in 2017 een incidentele kasraming opgenomen voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie.

Overdrachten

In 2017 vond een eenmalige subsidieverlening aan de Marker Wadden plaats. Daarom is de raming voor 2018 en verder structureel € 1,0 miljoen lager.

Baten

Door de bijdrage van de waterschappen voor de subsidieregeling Bodem&Water zijn in 2017 incidentele baten geraamd.