Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

3.1.3.01 Doen van onderzoek en ontwikkelen van beleid ter bevordering van waterrobuust inrichten

- Follow up pilot waterrobuust inrichten op Marken gestart.
- Uitvoering geven aan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gestart.
- (tweede) pilot Vitaal en Kwetsbaar met gemeente en waterschap gestart.

Toelichting

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

Beleidsstukken bij dit instrument:

3.1.3.02 Adviseren en communiceren over nut & noodzaak en mogelijkheden van waterrobuust inrichten

- Uitvoering geven aan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gestart.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.3

Water robuust inrichten bevorderen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

78

77

79

78

78

Directe lasten

52

87

87

87

87

87

Overdrachten

22

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

75

165

164

166

165

165

Baten

-17

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

58

165

164

166

165

165

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

58

165

164

166

165

165

Toelichting op de budgettabel