Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

3.1.2.01 Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen

- Het projectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak.
- Gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State voor projectplan Prins Hendrikzanddijk en start van realisatie.
- Projectplan goedgekeurd voor de versterking van de Markermeerdijken en indien van toepassing van de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State.
- Het Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma Waddenpoort Den Oever in uitvoering. Twee projecten van het ruimtelijk uitvoeringsprogramma Den Oever in uitvoering genomen.

3.1.2.02 Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten

- Vanuit het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam subsidie verleend.
- Totaal 21 projecten die subsidie hebben ontvangen van de 2e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.
- Programmaplan 2017-2020 voor De Nieuwe Afsluitdijk met project voor Economie, Energie en Ecologie in uitvoering.
- Fietspad Prins Hendrikzanddijk in uitvoering.

Toelichting

Overige toelichtingen

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

De provincie heeft een subsidieregeling opgezet. De betrokken partijen (waaronder gemeenten, natuurorganisaties e.d.) werken de ambities van het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam uit tot uitvoeringsgerede projecten. In 2018 worden de eerste projecten bij de provincie voor subsidie ingediend.
Het programma 2e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels loopt tot eind 2018.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.2

Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

1.228

765

760

774

767

761

Directe lasten

177

1.561

454

279

279

279

Overdrachten

4.919

1.408

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

6.324

3.734

1.214

1.053

1.046

1.040

Baten

-45

-60

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

6.279

3.674

1.214

1.053

1.046

1.040

Storting reserves

8.977

3.750

3.750

3.750

0

0

Onttrekking reserves

0

-1.939

-175

0

0

0

Resultaat

15.256

5.485

4.789

4.803

1.046

1.040

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In 2017 zijn incidentele kasramingen opgenomen voor uitgaven ten laste van de reserves TWIN-H en Meekoppelkansen bij dijkversterkingen. De kasramingen voor 2018 en daarna zullen op een later moment worden opgenomen.

Overdrachten

Voor subsidieverleningen uit de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen was in 2017 een raming opgenomen van € 1,1 miljoen. Voor 2018 en latere jaren is momenteel nog geen raming opgenomen. Deze zal zo nodig in een later stadium worden opgenomen.