Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

3.1.1.01 Opstellen, handhaven en toetsen van normen en tracés van regionale keringen

- Waterverordeningen waterschappen aangepast vanwege de afwaardering van de C-keringen (primaire waterkeringen) en omzetting in regionale keringen en vanwege mogelijke verzoeken van waterschappen voor aanpassingen normering als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten (normen en tracés).
- Participeren en begeleiden ontwikkelprogramma Ontwikkelprogramma Regionale Keringen III.

3.1.1.02 Toezicht houden op de waterschappen

- Blijven toezien op uitvoering afspraken Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland (2014), leidend tot een jaarrapportage.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

1.163

97

96

98

97

96

Directe lasten

12

35

35

35

35

35

Subtotaal Lasten

1.175

132

131

133

132

131

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

1.175

132

131

133

132

131

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.175

132

131

133

132

131

Toelichting op de budgettabel