Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

4.1.1.04 Regievoeren op samenwerken/samengaan OD NZKG en OD IJmond

- Verdere invulling gegeven aan de vorming van één OD NZKG.

Overige toelichtingen

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

De verdere invulling wordt gegeven door uitvoering van de samenwerkingsagenda 2017-2018.

4.1.1.05 Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie

- Data en kaartmateriaal verzameld. Ondergrondbelangen verwerkt in Omgevingsvisie.

4.1.1.07 Faciliteren Milieudialoog (IJmond en Westpoort)

- Afspraken en maatregelen die uit de Milieudialoog IJmond en Westpoort voortkomen nagekomen/uitgevoerd.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.1

Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

430

187

198

212

211

210

Directe lasten

37

268

278

278

278

278

Overdrachten

2

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

468

455

476

490

489

488

Baten

0

-26

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

468

429

476

490

489

488

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

468

429

476

490

489

488

Toelichting op de budgettabel