Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

4.1.2.01 Uitvoering van het provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (incl. aanpak spoedlocaties).

- Voortgangsrapportage door GS vastgesteld.
- Nieuwe uitvoeringsregeling bodem door GS vastgesteld.
- Overdracht van bodemtaken naar gemeenten loopt.

4.1.2.02 Uitvoeren Nazorg Wm Stortplaatsen

- Sluiting stortplaats Schoteroog voorbereid.
- Sluiting stortplaats Hollandse Brug voorbereid.
- Twee nazorgplannen door GS goedgekeurd.

4.1.2.03 Beheren van provinciale geluidszones van gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang

- Bestaand inzicht in geluidbelasting op en rond industrieterreinen van regionaal belang actueel gehouden door de vergunde geluidsruimte in het geluidszonemodel te verwerken.

4.1.2.04 Uitvoeren Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Noordvleugel

- Meetnet luchtkwaliteit beheerd: luchtkwaliteit Schiphol, Westpoort en IJmond gemonitord en gerapporteerd.
- Monitoringsrapport RSL Noordvleugel 2017 door GS vastgesteld en ter informatie aan PS toegezonden.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

RSL: Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

4.1.2.05 Uitvoeren van milieueffectrapportages

- Milieueffectrapportages opgesteld en getoetst.
- Extra aandacht aan milieu en gezondheid besteed.

4.1.2.06 Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)

- Luchthavenbesluit Heliport Amsterdam vastgesteld.
- Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc uitgevoerd.

4.1.2.07 Optreden als eigenaar van regionale uitvoeringsdiensten

- Vastgestelde sluitende begrotingen van de Omgevingsdiensten aan PS voorgelegd.

4.1.2.08 Voorbereiden omgevingsverordening

- De bepalingen uit de milieuverordening zijn geschikt gemaakt voor de omgevingsverordening.

4.1.2.09 Uitvoeren stiltebeleid

- Stiltebeleid herijkt en resultaten stiltetafels meegenomen in een aanpassing van de PMV en vervolgens in de Omgevingsvisie.

Toelichting

De Stiltetafels worden samen met gebiedspartners georganiseerd om de resultaten en aanbevelingen uit het herijkingsonderzoek uit te werken, m.n. gericht op 3 gebieden die niet voldoen aan de stiltenormen en verbreding van de handhaving.

4.1.2.10 Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten

- VTH-taken volgens de dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd.
- De VTH-plustaken zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten overgedragen en uitgevoerd.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

4.1.2.11 Uitvoering geven aan het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018

- Subsidie bij het ministerie van I&M aangevraagd.
- Subsidies aan Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio verleend.
- Samen met regionale partners uitvoering gegeven aan het programma.

Overige toelichtingen

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

I&M: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4.1.2.12 Coördinatie van het VTH-stelsel

- Gezamenlijke prioriteiten en samenwerkingsprogramma’s voor toezicht en handhaving vastgelegd in overleg met ketenpartners.

4.1.2.14 Uitvoering geven aan 2e ronde Provinciale Meetnet Bodemkwaliteit

- Provinciaal Meetnet Bodemkwaliteit geactualiseerd.

4.1.2.15 Actieplan geluid 2018- 2023 provinciale wegen

- Beleid om geluidbelasting van provinciale wegen terug te dringen tijdig vastgesteld door GS.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.1.2

Basiskwaliteit borgen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

4.578

1.492

1.490

1.508

1.501

1.492

Directe lasten

4.582

3.621

3.259

3.246

3.039

218

Overdrachten

12.148

19.557

15.820

15.057

14.777

14.777

Subtotaal Lasten

21.309

24.670

20.569

19.811

19.317

16.487

Baten

-19.975

-4.672

-2.980

-2.980

-2.616

-2.439

Saldo van baten en lasten

1.334

19.998

17.589

16.831

16.701

14.048

Storting reserves

0

14.065

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.334

34.063

17.589

16.831

16.701

14.048

Toelichting op de budgettabel

Overdrachten

In 2017 worden de laatste uitgaven verwacht voor subsidies in het kader van het Nationaal programma luchtkwaliteit. Daarom neemt de raming in 2018 structureel af met € 1,4 miljoen.
In 2017 vond een eenmalige subsidieverleningen voor plan Huydekopers (Anna's Hoeve) vanuit de reserve ILG plaats. Daarom is de raming en 2018 en verder € 590.000 lager.
In 2016 en 2017 vond subsidieverlening in het kader van externe veiligheid plaats. Deze ramingen zijn nog niet opgenomen voor 2018 en verder. Daarom is de raming structureel € 600.000 lager.

Baten

In 2017 is voor de laatste uitgaven voor het Nationaal programma luchtkwaliteit een raming voor de rijksbijdrage van € 1,4 miljoen opgenomen.