Onderdeel van beleidsdoel: Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

4.2.1.01 Uitvoeren Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

- De laatste vergunningen binnen de herstructurering wind op land verleend en eventuele beroepszaken over deze vergunningen afgerond (conform artikel 32 lid 4 PRV) ten behoeve van de realisatie van de provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020.
- Nieuwe aanvragen voor vervanging van bestaande molens verleend (conform art 32 lid 2 PRV).
- Uitvoeringsparagraaf bij Beleidsagenda Energietransitie uitgevoerd.
- Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie uitgevoerd.
- Impuls gegeven aan programma Westas.

Toelichting

PRV = Provinciale Ruimtelijke Verordening

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

- Beleidsagenda Energietransitie 2016 - 2020
- Uitvoeringsparagraaf bij Beleidsagenda Energietransitie

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 4.2.1

Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelingen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

1.878

1.267

1.282

1.329

1.319

1.309

Directe lasten

1.059

4.814

2.320

2.095

665

500

Kapitaallasten

58

0

0

0

0

0

Overdrachten

2.655

1.407

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

5.649

7.488

3.602

3.424

1.984

1.809

Baten

-486

-249

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

5.164

7.239

3.602

3.424

1.984

1.809

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

5.164

7.239

3.602

3.424

1.984

1.809

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

Bij de Kaderbrief 2018 (zie § 5.3 regel AC) zijn voor de uitvoering van de Actieagenda Circulaire Economie middelen ten laste van de reserve Werkgelegenheid en Economie beschikbaar gesteld (2018 € 595.000, 2019 € 335.000, 2020 € 200.000 en in 2021 € 100.000). Voor deze bedragen is dekking gevonden uit de meevallende opbrengsten vanuit de verkoop van de Meewind aandelen.
In 2017 is incidenteel € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de dekking van de beheers- en oprichtingskosten over 2014 tot en met 2016 van de deelneming van PNH in het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDEN-H).