Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.1.2.01 Subsidie verlenen aan Sportservice NH

- Sportservice Noord-Holland voor de kennisfunctie sport gesubsidieerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

7.1.2.02 Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland

- Vereniging Dorpswerk Noord-Holland gesubsidieerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.1.2

Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

651

285

351

430

429

429

Directe lasten

17

0

0

0

0

0

Overdrachten

-261

2.287

180

180

0

0

Subtotaal Lasten

407

2.572

531

610

429

429

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

407

2.572

531

610

429

429

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

407

2.572

531

610

429

429

Toelichting op de budgettabel