Onderdeel van beleidsdoel: Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.4.1.01 Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur

- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis) bibliotheken.
- Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Uitvoering gegeven aan de Actie-agenda Cultuurimpuls MRA.
- Netwerkbijeenkomst voor bestuurders tijdens de UIT-markt georganiseerd.

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over dit instrument:

Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.4.1

Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

170

169

172

170

169

Directe lasten

8

0

0

0

0

0

Overdrachten

3.379

2.840

2.840

2.840

2.740

2.490

Subtotaal Lasten

3.388

3.010

3.009

3.012

2.910

2.659

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

3.388

3.010

3.009

3.012

2.910

2.659

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

3.388

3.010

3.009

3.012

2.910

2.659

Toelichting op de budgettabel

Overdrachten

Met het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei is extra ingezet op:

  • · Cultuureducatie met Kwaliteit jaarlijks € 250.000 van 2017 tot en met 2020;
  • · Beeldverhalen jaarlijks € 100.000 van 2017 tot en met 2019.