Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.5.1.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- Subsidie aan Mooi Noord-Holland en NMF verstrekt voor de taken van het Steunpunt monumenten & archeologie.

Toelichting

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.1

Sturing geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

424

437

461

458

455

Directe lasten

148

250

100

100

100

100

Overdrachten

12.014

2.993

10.517

5.703

5.703

5.703

Subtotaal Lasten

12.162

3.667

11.054

6.264

6.261

6.258

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

12.162

3.667

11.054

6.264

6.261

6.258

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

12.162

3.667

11.054

6.264

6.261

6.258

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

De kasraming voor cultuurhistorische projecten uit de reserves EXIN-H en TWIN-H bedraagt in 2017 € 150.000.

Overdrachten

De uitvoeringsregeling 2017 en het subsidieplafond voor restauratie van Rijksmonumenten wordt in de zomer gepubliceerd. Om de indieners voldoende tijd te geven en rekening houdend met de beoordelingstermijn, is de uiteindelijke subsidieverlening begin 2018 . Dat heeft tot gevolg dat in het jaar 2018 zowel het subsidiebedrag 2017 als het subsidiebedrag van 2018 wordt besteed, in totaal € 9,4 miljoen.
De subsidieverlening van € 800.000 uit incidenteel beschikbare middelen aan het Fort bij Lieburg vind plaats in 2017.
In 2017 is er € 702.000 in gezet voor de uitvoeringsregeling restauratie voor de stelling van Amsterdam vanuit de reserve ILG.