Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.5.2.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- Via subsidie 20 restauratieprojecten van rijksmonumenten verstrekt.
- Via subsidie 10 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht.
- Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Hollandse Waterlinie.
- Het project herijking provinciale monumentenlijst afgerond.
- Subsidie aan de Monumentenwacht Noord-Holland verstrekt voor inspecties van monumenten.
- Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal.
- Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland.
- Monumentenmonitor geactualiseerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam-Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 Noord-Holland
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.2

Investeren in provinciale cultuurhistorische structuren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

49

51

55

54

54

Directe lasten

5

469

432

432

432

432

Overdrachten

82

510

402

290

440

440

Subtotaal Lasten

86

1.028

885

777

926

926

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

86

1.028

885

777

926

926

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

86

1.028

885

777

926

926

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In 2017 is éénmalig € 37.000 beschikbaar gesteld in het provinciefonds een Decentralisatie Uitkering (DU) erfgoed en ruimte voor de monumentenmonitor.

Overdrachten

De monumenten wacht wisselt bij het ABP de B3 status in voor de status van vrijwillig toetreder. Met de Kaderbrief 2017 is voor Monumentenwacht € 220.000 in 2017 en € 112.000 in 2018 beschikbaar gekomen om nieuwe diensten te ontwikkelen en klanten te werven.
Bij toekenning van de UNESCO nominatie wordt vanaf 2020 € 150.000 van het structuurvisiebudget budget neutraal omgebogen van begrotingsprogramma 5 naar begrotingsprogramma 7. Hiermee wordt geanticipeerd op de UNESCO nominatie voor de uitbreiding van de Stelling van AMsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als de nominatie succesvol is resulteert dit in een structurele bijdrage aan de nog op te richten gemeenschappelijke regeling met de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.