Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.5.3.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling

- 5 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.
- Bijdrage geleverd aan 2 wisseltentoonstellingen in het Huis van Hilde.
- Samen met partners de pilot onderwaterarcheologie Texel uitgevoerd.
- Opdracht gegeven voor restauratie, conservering, wetenschappelijk onderzoek en presentatie van maritieme archologische vondsten.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.5.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

481

502

534

531

528

Directe lasten

0

1.534

689

689

689

689

Kapitaallasten

0

279

279

279

279

279

Overdrachten

0

150

150

150

0

0

Subtotaal Lasten

0

2.444

1.620

1.652

1.499

1.496

Baten

0

-30

-30

-30

-30

-30

Saldo van baten en lasten

0

2.414

1.590

1.622

1.469

1.466

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

2.414

1.590

1.622

1.469

1.466

Toelichting op de budgettabel

Baten

Vanaf 2017 is voor de exploitatie van Huis van Hilde structureel een bedrag van € 30.000 aan huuropbrengsten opgenomen uit hoofde van de met de exploitant gesloten overeenkomst ( hogere baten € 30.000, voordelig).