Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.6.1.01 Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud

- Leegstandsmonitor gerealiseerd.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.6.1

Ontwikkelen van kennis en netwerk

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Directe lasten

0

235

235

235

235

235

Subtotaal Lasten

0

235

235

235

235

235

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

235

235

235

235

235

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

235

235

235

235

235

Toelichting op de budgettabel