Onderdeel van beleidsdoel: Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

7.6.2.01 Uitvoering geven aan het programma Herbestemming: ontwikkelen door behoud

- 10 haalbaarheidsonderzoeken/energiescans gesubsidieerd.
- 2 projecten gefinancierd via Fonds Herbestemming.
- 5 projecten door Loods Herbestemming ondersteund.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling"
Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 7.6.2

Stimuleren van het gebruik van erfgoed

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

206

204

208

206

204

Directe lasten

0

150

150

150

150

150

Overdrachten

0

100

100

100

100

100

Subtotaal Lasten

0

456

454

458

456

454

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

456

454

458

456

454

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

456

454

458

456

454

Toelichting op de budgettabel