Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Storting reserves

37.811

55.161

7.795

14.416

10.500

7.102

Onttrekking reserves

-60.919

-223.257

-48.319

-45.567

-12.730

-12.216

Resultaat

-23.108

-168.096

-40.524

-31.150

-2.231

-5.114

Toelichting op de budgettabel

Storting reserves

Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel AA) zijn middelen beschikbaar gesteld voor OV Knooppunten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 4,47 miljoen in 2019 en om € 3,4 miljoen in 2020. Deze middelen zijn gestort in de reserve Actieprogramma 2010.
In het coalitieakkoord 2015-2019 is ingezet op energiebesparing waarvoor € 10,2 beschikbaar is gesteld. In 2015 t/m 2017 is reeds € 7,9 miljoen gestort in de reserve AP-2010 compartiment wonen, voor verduurzaming van bestaande woning bouw. Vervolgens wordt in 2018 € 412.000 en in 2019 € 2,0 miljoen gestort in de reserve.
Voor collectieve zelfbouw is in 2017 en wordt in 2018 en in 2019 jaarlijks € 210.000 gestort in de reserve AP-2010 compartiment wonen.
In 2016 is € 2.316.354 uit vrijgevallen Rijksmiddelen BLS. De middelen zijn geoormerkt voor de uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland voor de uitvoering van de Regionale Actieprogramma’s (RAP’s) Wonen 2016 t/m 2020 en betrokken in het vastgestelde subsidieplafond. Deze middelen zijn in 2017 toegevoegd aan de Reserve Actieprogramma 2010.
Voor herbestemming van het cultureel erfgoed is € 4 miljoen met het coalitieakkoord 2015-2019 beschikbaar gekomen voor de Oprichting fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed. In 2015 t/m 2017 is reeds € 3,3 miljoen gestort in de reserve Monumenten. De storting bedraagt in 2018 € 71.000 en in 2019 € 651.000.

Onttrekking reserves

Bij Kaderbrief 2018 (zie § 5.1 regel C) zijn een aantal administratieve correcties doorgevoerd. Dit zorgt voor een lagere onttrekking aan de reserve Huisvesting van € 342.000 in 2018, een lagere onttrekking van € 304.000 in 2019, een lagere onttrekking van € 266.000 in 2020 en een lagere onttrekking van € 229.000 in 2021.
Bij de Kaderbrief (zie § 5.4) is het Kaderbriefresultaat over 2017 van € 39,2 miljoen gestort in de algemene reserve. Dit saldo wordt in 2018 en 2019 onttrokken als dekkingsmiddel voor de Kaderbrief. Voor 2018 gaat het om een onttrekking van € 17,3 miljoen en in 2019 om € 21,93 miljoen.
Met de bonden is overeenstemming bereikt over besteding van de gelden uit de reserve GO-gelden.De onttrekkingen aan de reserve zijn aangepast aan de gewijzigde uitgaven: 2017 € 200.000, 2018 € 1,0 miljoen en 2019 en 2020 elk jaar € 500.000.
De onttrekking uit de reserve Organisatieontwikkelingen is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming. De onttrekking aan de reserve is in 2017 € 1,5 miljoen. Voor 2018 t/m 2020 zijn de onttrekkingen circa 3 ton per jaar.
De onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering is aangepast aan de gewijzigde uitgavenraming op basis van het bestedingenplan zoals dat als bijlage bij de Kaderbrief 2018 is gevoegd. Daarom wordt in 2017 € 1,5 miljoen aan de reserve onttrokken en in 2018 € 1,0 miljoen. In de jaren daarna wordt jaarlijks € 500.000 onttrokken.

De reserve EXIN-H heeft een incidenteel en fluctuerend karakter. Zo wordt er in 2017 éénmalig, vanwege de wijziging van de BBV hetgeen het activeren van investeringsbijdragen ten laste van reserves verplicht stelt, € 4,9 miljoen en € 32,8 miljoen onttrokken en gestort in respectievelijk de reserves Kapitaallasten Wegen en OV. Daarnaast worden er in 2017, 2018 en 2019 middelen aan EXIN-H onttrokken ter dekking van uitgaven (respectievelijk € 12,0 miljoen, € 2,2 miljoen en € 3,6 miljoen) waarbij in 2017 naast subsidies in kader van de Investeringsagenda OV bijdrage worden verleend voor de OV-projecten Busvoorzieningen A1 (€ 1,5 miljoen) en Uithoornlijn (€ 1,9 miljoen).

De reserve TWIN-H heeft een incidenteel en fluctuerend karakter. Zo wordt er in 2017 éénmalig, vanwege de wijziging van de BBV hetgeen het activeren van investeringsbijdragen ten laste van reserves verplicht stelt, € 12,3 miljoen en € 81,3 miljoen onttrokken en gestort in respectievelijk de reserves Kapitaallasten Wegen en OV. Daarnaast worden er in 2017 incidenteel middelen onttrokken ter dekking van studiekosten Verbinding A8-A9, Bereikbaarheidspakket Alkmaar en een subsidie van € 12,7 miljoen aan gemeente Heiloo voor de Aansluiting A9 Heiloo.
De uitvoeringsregeling 2017 en het subsidieplafond voor restauratie van Rijksmonumenten wordt in de zomer gepubliceerd. Om de indieners voldoende tijd te geven en rekening houdend met de beoordelingstermijn, is de uiteindelijke subsidieverlening begin 2018 . Dat heeft tot gevolg dat in het jaar 2018 zowel het subsidiebedrag 2017 als het subsidiebedrag van 2018 wordt besteed, in totaal € 9,4 miljoen uit de Reserve Monumenten -Kranenburgerfonds-.
Aan de reserve ILG vond in 2017 een eenmalige onttrekking plaats voor plan Huydekopers (Anna’s Hoeve). Daarom is de raming en 2018 en verder € 590.00 lager.
Aan de reserve ILG vond in 2017 een eenmalige onttrekking plaats voor het uitvoeringsplan van de Stelling van Amsterdam. Daarom is de raming en 2018 en verder € 702.000 lager.
In 2017 worden alle laptops vervangen. In 2018 wordt vervanging van de mobiele telefoons voorzien. Daarom is de onttrekking uit de reserve ICT-apparatuur hoger in 2017 en 2018 dan in de latere jaren.