Onderdeel van beleidsdoel: Overhead

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.2.1

Overhead

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

0

58.531

55.696

55.220

54.517

54.348

Subtotaal Lasten

0

58.531

55.696

55.220

54.517

54.348

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

58.531

55.696

55.220

54.517

54.348

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

58.531

55.696

55.220

54.517

54.348

Toelichting op de budgettabel