Onderdeel van beleidsdoel: Overige subproducten

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 8.3.1

Overige subproducten

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

7.596

0

0

0

0

0

Directe lasten

3.943

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

1.246

0

0

0

0

0

Overdrachten

14.272

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

27.056

0

0

0

0

0

Baten

-9.501

0

89

89

89

89

Saldo van baten en lasten

17.555

0

89

89

89

89

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

17.555

0

89

89

89

89

Toelichting op de budgettabel