Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

1.3.1.01 Inzetten interne communicatie

- Intranet doorontwikkeld.
- Verandercommunicatie over de organisatieontwikkeling (Samen Noord-Holland).
- Personeelsblad Op Dreef doorontwikkeld als digitaal magazine.
- Organisatie communicatiever maken.
- Provinciale ambitie i-domein vertalen.

1.3.1.02 Inzetten externe communicatie

- Website doorontwikkeld.
- Sociale media doorontwikkeld.
- NH Kwartaalblad ontwikkeld tot nieuw extern blad, gericht op inwoners (digitaal en op papier).
- NH Weekbericht ontwikkeld tot meer gepersonaliseerde nieuwsbrief, gericht op relaties en stakeholders.

1.3.1.03 Implementeren communicatiebeleid

- Inzet actief persbeleid.
- Meer gebruik van (communicatie)onderzoek.
- Jaarprogramma sponsoring en relatiemanagement uitgevoerd.
- Corporate story opgesteld.
- Extra inzet burgerparticipatie.

1.3.1.04 Instrumentarium uitbreiden

- Uitbreiding instrumenten voor consultatie van burgers gerealiseerd.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.3.1

Bestuurshandelingen communiceren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

700

778

778

778

778

778

Directe lasten

999

1.097

972

972

672

672

Overdrachten

436

581

581

581

581

581

Subtotaal Lasten

2.135

2.456

2.331

2.331

2.031

2.031

Baten

-50

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.085

2.456

2.331

2.331

2.031

2.031

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.085

2.456

2.331

2.331

2.031

2.031

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In het coalitieakkoord 2015-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het sponsorbeleid in de coalitieperiode. In 2020 neemt de raming daarom structureel af met € 300.000.