Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

1.2.2.01 Beheren en onderhouden van de risicokaart

- 90% van de risico-objecten in de risicokaart opgenomen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.2

Risicokaart beheren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

165

102

95

96

96

96

Overdrachten

25

50

50

50

50

50

Subtotaal Lasten

190

152

145

146

146

146

Baten

2

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

191

152

145

146

146

146

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

191

152

145

146

146

146

Toelichting op de budgettabel