Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

1.2.1.01 Adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid

- Beleidsontwikkeling met en door veiligheidspartners afgestemd.
- Annotaties voor CdK, 3 bestuurlijke overleggen.
- Liaison CdK in alle (35) AB-vergaderingen van de veiligheidsregio's.
- Piketorganisatie en coördinatiecentrum 24/7 beschikbaar.
- 1 Ambtelijke en 1 bestuurlijke workshop crisisbeheersing en veiligheid.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.2.1

Bestuurlijke samenwerking in crisibeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

275

131

121

123

123

123

Directe lasten

16

121

121

121

121

121

Overdrachten

54

0

0

0

0

0

Subtotaal Lasten

345

252

242

244

244

244

Baten

-54

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

291

252

242

244

244

244

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

291

252

242

244

244

244

Toelichting op de budgettabel