Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

1.1.4.01 Afleggen ambtsbezoeken door de Commissaris van de Koning

- in 2015 en 2016 zijn ambtsbezoeken in alle gemeenten in NH uitgevoerd, geen ambtsbezoeken in 2018 voorzien.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.4

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

81

30

30

30

30

30

Subtotaal Lasten

81

30

30

30

30

30

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

81

30

30

30

30

30

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

81

30

30

30

30

30

Toelichting op de budgettabel