Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

1.1.3.01 Houden van financieel toezicht

- Van 33% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 67% volledig geanalyseerd.
- 26 tot 29 gemeenschappelijke regelingen in 3e kwartaal beoordeeld.

1.1.3.02 Toepassen informatieverordening IBT

- Een oordeel (beperkte analyse of volledig oordeel adhv toezichtsregime) gegeven op basis van toegezonden informatie over 100% van de prestaties van gemeenten en waterschappen ten aanzien van medebewindstaken op risicodomeinen.
- Vaststellen van Uitvoeringsplan voor opvolgend jaar.
- Themaonderzoeken en praktijktoetsen 2018.
- Monitoren en transparant maken van de oordelen op de website.
- Waar nodig intervenieren via de interventieladders.

Toelichting

Veranderingen in de output van dit instrumenten komt voort uit het het IBT-Beleid 2018-2021.

Overige toelichtingen

Beleidsstukken bij dit instrument:

IBT Beleid 2018-2021 .

1.1.3.03 Escaleren bij niet of niet volledig ontvangen van informatie

- In 100% van de gevallen heeft escalatie plaatsgevonden.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.3

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

2.604

1.540

1.453

1.490

1.492

1.492

Directe lasten

303

622

522

522

122

122

Subtotaal Lasten

2.907

2.162

1.975

2.012

1.614

1.614

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.907

2.162

1.975

2.012

1.614

1.614

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

2.907

2.162

1.975

2.012

1.614

1.614

Toelichting op de budgettabel

Directe lasten

In het coalitieakkoord 2015-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het adviseren en ondersteunen van het bestuur in de coalitieperiode. In 2020 neemt de raming daarom structureel af met € 400.000.