Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

1.1.2.01 Uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB

- 15 aanbestedingen, 15 vergunningaanvragen, 25 subsidies en 6 vastgoedtransacties gescreend.
- 15 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd.
- 15 overige integriteitsonderzoeken uitgevoerd.

1.1.2.02 Behandelen van overige integriteitsonderzoeken

- Alle onderzoeksaanvragen in behandeling genomen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

Operationeel doel 1.1.2

Integriteit borgen en toetsen

Lasten

Jaarrekening
2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Apparaatskosten

493

472

436

440

440

440

Directe lasten

41

34

34

34

34

34

Subtotaal Lasten

534

506

470

474

474

474

Baten

-14

-50

-50

-50

-50

-50

Saldo van baten en lasten

519

456

420

424

424

424

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

519

456

420

424

424

424

Toelichting op de budgettabel